Regulamin Programu VITAY

 

Szanowny Uczestniku Programu VITAY
 

Od 1 lutego 2020 r. treść Regulaminu Programu VITAY ulegnie zmianie.
Zapoznaj się z nim już dziś i nie pozwól żeby Ci coś umknęło.

Poznaj Regulamin Programu VITAY ze zmianami, które wejdą w życie 1 lutego 2020 r. (link).

Najważniejsza zmiana w Regulaminie obejmuje wprowadzenie od 1 lutego 2020 r. możliwości przygotowywania sprofilowanych ofert specjalnie dla Ciebie. Dodatkowo, od powyższej daty będziesz miał/miała możliwość wg. nowych zasad wybrać w jakiej formie chcesz otrzymywać informacje od ORLEN - za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących (IVR), połączenia telefonicznego lub poczty elektronicznej, SMS/MMS i powiadomień PUSH.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu w jego nowym brzmieniu, w każdym momencie możesz zrezygnować w uczestnictwa w Programie VITAY, np. za pomocą strony internetowej vitay.pl lub na stacji paliw ORLEN.


Z poważaniem,
Zespół VITAY
 

 

Regulamin Programu VITAY („Regulamin”) obowiązujący od 1.02.2020 r.

 

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.1. ORLEN/Organizator – Organizator Programu VITAY, zgodnie z pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

1.2. Uczestnik Zarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu, otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY oraz dokonał rejestracji w Programie VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.

1.3. Uczestnik Niezarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY (lecz nie dokonał rejestracji w Programie VITAY).

1.4. Uczestnik/Uczestnicy – Uczestnicy Zarejestrowani oraz Uczestnicy Niezarejestrowani.

1.5. Główna Karta VITAY – karta oznakowana logo VITAY wydawana Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie, a także po dokonaniu rejestracji w Programie na zasadach określonych w pkt. 3.7 Regulaminu do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.6. Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przypisywana Uczestnikom Programu za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Internetowego, służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.7. Karty Dodatkowe – karty oznakowane logo VITAY wydawane do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, służące wyłączenie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe przypisane do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY. Karty Dodatkowe nie dają możliwości wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.8. Karta Standardowa – Główna Karta VITAY, Karta Dodatkowa, Wirtualna Karta VITAY.

1.9. Karta Specjalna – karta oznakowana logo VITAY, wydawana na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach VITAY. Adresatów, zasady wydawania i korzystania z Karty Specjalnej, zakres praw i obowiązków posiadaczy takiej Karty Specjalnej, a także jej szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.

1.10. Karta VITAY – Karta Standardowa, Karta Specjalna.

1.11. Partner – inny niż ORLEN podmiot, który współpracuje z ORLEN w Programie VITAY i oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu VITAY. Partnerem jest także podmiot oferujący swoje towary i usługi na stronie internetowej, udostępnionej Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej (afiliacyjne programy partnerskie).

1.12. Placówka Partnera – placówka Partnera, który zgodnie z Regulaminami VITAY współpracuje z ORLEN w Programie VITAY, w tym również strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi.

1.13. Katalog Programu VITAY („Katalog”) – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się w szczególności na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw.

1.14. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obowiązująca przez czas co najmniej 12 miesięcy, obejmująca wskazane w Katalogu:

a) Prezenty oraz Kupony oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby Punktów, za które można uzyskać dany Prezent lub Kupon;

b) listę towarów i usług, za zakup których przyznawane są Punkty (sprzedaż premiowa) wraz z określeniem liczby przyznawanych za zakup Punktów;

c) listę Partnerów;

d) zasady przyznawania Punktów przez Partnerów;

e) listę towarów lub usług Partnerów, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem;

f) zasady przyznawania przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi oraz

g) zasady przyznawania Punktów w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług).

1.15. Oferta Dodatkowa – niezależna od Katalogu i Oferty Podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przewidująca możliwość:

a) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony nieprzewidziane w Katalogu; lub

b) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub

c) uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług); lub

d) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub

e) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów, nieprzewidzianych w Katalogu.

Zasady, zakres, adresatów i czas trwania danej Oferty Dodatkowej określają w szczególności:

i. Rozdział 9 niniejszego Regulaminu;

ii. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);

iii. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.

Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez ORLEN w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu.

1.16. Regulamin Oferty Dodatkowej – dokument określający w szczególności zasady, treść, adresatów i czas trwania Oferty Dodatkowej, który może zostać wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej. Regulamin Oferty Dodatkowej – o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej – jest dostępny, w zależności od charakteru Oferty Dodatkowej, w szczególności na Stronie Internetowej lub na Stacjach Paliw.

1.17. Oferty VITAY – oznacza łącznie obowiązujące: Ofertę Podstawową i Oferty Dodatkowe.

1.18. Regulaminy VITAY – oznacza łącznie następujące obowiązujące dokumenty: Regulamin, Katalog, Regulaminy Ofert Dodatkowych oraz materiały informacyjne dotyczące Ofert Dodatkowych (wskazane w pkt 1.15 ii Regulaminu), oraz inne regulaminy dotyczące Programu VITAY wydane przez ORLEN.

1.19. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Regulaminach VITAY, w tym również prezent z dopłatą pieniężną Uczestnika Zarejestrowanego.

1.20. Kupon – kupon wydawany Uczestnikowi Zarejestrowanemu na zasadach określonych Regulaminami VITAY w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki, w określonym procencie lub o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub usługę tam określoną.

1.21. Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez ORLEN lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminami VITAY.

1.22. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, które Uczestnik Zarejestrowany otrzyma po złożeniu zamówienia.

1.23. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminami VITAY.

1.24. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY.

1.25. Stacje Paliw – stacje paliw prowadzone pod marką ORLEN, oznakowane logo VITAY.

1.26. Formularz Uczestnika:

a) formularz składany w sposób określony Regulaminami VITAY przez osobę przystępującą do Programu VITAY lub

b) formularz elektroniczny na Stronie Internetowej składany przez Uczestnika Niezarejestrowanego lub osobę przystępującą do Programu VITAY i rejestrujących się za pośrednictwem Strony Internetowej odpowiednio zgodnie z pkt. 3.7 lit. b lub 3.10 Regulaminu,

zawierający dane osobowe tej osoby, informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach realizacji Programu VITAY oraz umożliwiający wyrażenie przez nią zgód, o których mowa w pkt. 4.10-4.12 Regulaminu.

1.27. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vitay.pl. Strona Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie VITAY, Regulaminy VITAY, informacje o Ofertach VITAY, listę Stacji Paliw objętych Programem VITAY oraz listę Partnerów działających w afiliacyjnych programach partnerskich i zasady przyznawania Punktów za zakupy towarów lub usług na ich stronach internetowych.

1.28. Konto Internetowe – część Strony Internetowej, na której Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji samoobsługowych określonych odrębnie przez ORLEN. Zasady dostępu oraz korzystania z Konta Internetowego uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.

1.29. Aplikacja Mobilna – dedykowana aplikacja VITAY na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji określonych przez Regulaminy VITAY. Zasady dostępu oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.

1.30. Infolinia – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami telefonów udziela informacji o zasadach i ofercie Programu VITAY oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące reklamacji.

1.31. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

1.32. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających ze Strony Internetowej, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

1.33. Czas Obowiązywania Katalogu – oznaczony czas obowiązywania danego Katalogu wskazany w tym Katalogu, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z Oferty Podstawowej przewidzianej w danym Katalogu (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony oraz otrzymywać Punkty, na warunkach określonych w danym Katalogu). Czas Obowiązywania Katalogu wynosi co najmniej 12 miesięcy.

1.34. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu – czas nieoznaczony, na który przedłużone zostaje obowiązywanie danego Katalogu w sytuacji określonej w pkt 8.3-8.5 niniejszego Regulaminu.

1.35. Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej – czas obowiązywania danej Oferty Dodatkowej (oznaczony lub nieoznaczony) wskazany w komunikacji marketingowej dotyczącej danej Oferty Dodatkowej lub w Regulaminie danej Oferty Dodatkowej (jeżeli został wydany przez ORLEN dla danej Oferty Dodatkowej), w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z możliwości przewidzianych w danej Ofercie Dodatkowej (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony na warunkach danej Oferty Dodatkowej).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu VITAY jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

2.2. Program VITAY organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program VITAY prowadzony jest od dnia 14 lutego 2001 r.

2.3. Program VITAY ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług na Stacjach Paliw oraz u Partnerów, po spełnieniu warunków określonych Regulaminami VITAY.

2.4. Program VITAY ma również na celu promocję i reklamę ORLEN oraz towarów i usług oferowanych przez ORLEN i Partnerów. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów, w tym do osób fizycznych dokonujących dotychczas zakupów wyżej wskazanych towarów i usług w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.5. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

3. Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie

3.1. Uczestnikami Programu VITAY mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.

3.2. Przystąpienie i rejestracja w Programie VITAY możliwa jest zarówno na Stacji Paliw jak również za pośrednictwem Strony Internetowej. Ponadto, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminach VITAY innego sposobu przystąpienia do Programu VITAY.

3.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN np. na Stacji Paliw lub dokonać stosownej korekty po zalogowaniu do Konta Internetowego bądź ich sprostowania, w trybie przewidzianym w pkt. 4.7 Regulaminu.

3.4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie VITAY, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu. Z chwilą przystąpienia do Programu VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym. Z chwilą rejestracji w Programie VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

3.5. Do Programu VITAY można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Rejestracja w Programie VITAY możliwa jest poprzez złożenie przez Uczestnika Niezarejestrowanego Formularza Uczestnika zgodnie z ust. 3.7 poniżej lub poprzez przystąpienie Uczestnika do Programu VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z 3.10 (które skutkuje automatyczną rejestracją w Programie VITAY).

Warunki przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw oraz Rejestracja w Programie VITAY

3.6. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw jest dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa) oraz otrzymanie i podpisanie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym.

3.7. W celu dokonania rejestracji w Programie VITAY uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Prezentów i Kuponów, Uczestnik Niezarejestrowany powinien:

a) prawidłowo wypełnić, podpisać i złożyć na Stacji Paliw Formularz Uczestnika; Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. adres email, nr telefonu, płeć;

lub

b) prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz Uczestnika na Stronie Internetowej; elektroniczny Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres e-mail, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. nr telefonu, płeć.

3.8. W celu zarejestrowania w Programie VITAY na Stacji Paliw, osoba, będąca Uczestnikiem Niezarejestrowanym, wyrażająca chęć zostania Uczestnikiem Zarejestrowanym podaje na Stacji Paliw (ustnie lub pisemnie) swoje dane wskazane w pkt 3.7 lit. a) Regulaminu, na podstawie których pracownik stacji drukuje Formularz Uczestnika zawierający dane zgodne z podanymi przez osobę dokonująca rejestracji w Programie VITAY. Po podpisaniu i złożeniu Formularza Uczestnika, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Programie VITAY podpisane przez pracownika Stacji Paliw.

3.9. Do czasu rejestracji w Programie VITAY Główna Karta VITAY uprawnia do gromadzenia Punktów VITAY, jednak odbiór Prezentów, Kuponów oraz dokonywanie innych czynności zastrzeżonych w Regulaminach VITAY dla Uczestników Zarejestrowanych, możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej

3.10. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracji w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej jest prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej elektronicznego Formularza Uczestnika, zgodnie z ust. 3.7. lit. b powyżej skutkujące uzyskaniem dostępu do Konta Internetowego i przypisaniem Wirtualnej Karty VITAY, a także:

a) dokonanie zakupu na Stacji Paliw towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa);

lub

b) dopisanie punktów VITAY do Salda Punktowego Uczestnika za zakup u Partnera towaru lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa).

Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

Prawo odstąpienia od udziału w Programie i od rejestracji

3.11. W razie dokonania rejestracji w sposób określony w pkt 3.7 lub 3.10 powyżej, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie VITAY lub, w przypadku Uczestnika, który przystąpił do Programu VITAY zgodnie z pkt 3.6 Regulaminu, – wedle swego wyboru – od uczestnictwa w Programie VITAY lub od samej rejestracji stając się ponownie Uczestnikiem Niezarejestrowanym, bez podania przyczyn, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.12. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale nie jest to obowiązkowe).

3.13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 3.11 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.14. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

3.15. Do odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.11-3.14 powyżej, mają zastosowanie zasady określone w Rozdziale 10.

4. Dane osobowe Uczestnika

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest ORLEN, tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. ORLEN wskazuje, że:

a) w przypadku Uczestnika Niezarejestrowanego realizacja umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Niezarejestrowanym a PKN ORLEN S.A. na uczestnictwo w Programie VITAY zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych PKN ORLEN S.A., które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;

b) w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie VITAY zgodnie z art. 3.7 lub 3.10 Regulaminu.

4.2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 4.1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PKN ORLEN S.A. dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.

4.3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu VITAY oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ORLEN, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert VITAY,

b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu uczestniczenia przez niego w klubach specjalnych i innych aktywnościach opisanych Regulaminami VITAY, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika Zarejestrowanego wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie VITAY, na który Uczestnik Zarejestrowany wyrazi uprzednio zgodę,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ORLEN,

e) rozpatrywanie reklamacji,

f) ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Karty VITAY.

4.4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w ust. 4.3. powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik zgodnie z ust. 3.4 Regulaminu;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4.5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez ORLEN podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu VITAY na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach VITAY.

4.6. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie VITAY, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.

4.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od ORLEN dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

4.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez ORLEN. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu VITAY, w szczególności wymianę Punktów na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY.

4.10. Na podstawie danych osobowych i historii zakupów dokonanych przez Uczestnika Zarejestrowanego z wykorzystaniem Karty VITAY na Stacjach Paliw oraz za pośrednictwem vitay.pl, a także na podstawie dotychczasowego korzystania z Programu VITAY, ORLEN będzie ustalał osobiste preferencje i zachowania zakupowe (profilowanie). Wyniki tych ustaleń będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik Zarejestrowany, będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od ORLEN oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości Prezentów. Profil Uczestnika Zarejestrowanego nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.

4.11. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, ORLEN może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż ORLEN będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego.

4.12. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ORLEN może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), ORLEN będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

4.13. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w ust. 4.11 – 4.12, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5. Karty VITAY

5.1. Karta VITAY służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta VITAY posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika. Uczestnicy powinni niezwłocznie podpisać otrzymaną przy przystępowaniu do Programu Kartę VITAY, za wyjątkiem Wirtualnej Karty VITAY. Niepodpisana Karta VITAY jest nieważna. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż wymóg podpisywania Karty VITAY nie dotyczy Wirtualnej Karty VITAY. Oznacza to, iż zapisy Regulaminu odnoszące się do podpisanej Karty VITAY stosuje się odpowiednio do Wirtualnej Karty VITAY.

5.2. ORLEN może wydawać Karty Specjalne. Osoby uprawnione do otrzymania Kart Specjalnych, zasady ich wydawania i korzystania, zakres praw i obowiązków posiadaczy takich Kart Specjalnych, a także ich szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.

5.3. Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Główną Kartę VITAY albo jedną Wirtualną Kartę VITAY oraz przypisane dwie Karty Dodatkowe do jednej z nich, w zależności którą posiada. Uczestnik Niezarejestrowany może posiadać tylko jedną Główną Kartę VITAY w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik Zarejestrowany lub Uczestnik Niezarejestrowany posiada więcej niż jedną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY, ORLEN uprawniony jest do uznania, iż właściwą Główną Kartą VITAY lub Wirtualną Kartą VITAY Uczestnika jest najpóźniej wydana Główna Karta VITAY lub Wirtualna Karta VITAY tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez ORLEN Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Głównych Kart VITAY lub Wirtualnych Kart VITAY wraz z przypisanymi do nich Kartami Dodatkowymi (chyba, że Uczestnik wskaże jako właściwą wcześniej wydaną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY – wówczas honorowane jest Saldo Punktowe przypisane do Karty Głównej VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY wskazanej przez Uczestnika).

5.4. Główna Karta VITAY oraz Wirtualna Karta VITAY po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami VITAY (w tym w przypadku Głównej Karty VITAY warunku rejestracji zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu) uprawniają Uczestnika Zarejestrowanego do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

5.5. Karty Dodatkowe mogą być zamawiane przez Uczestnika Zarejestrowanego poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY.

5.6. Wydane Uczestnikom Karty VITAY pozostają własnością ORLEN.

5.7. Karta VITAY nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

5.8. Karta VITAY jest ważna od dnia jej podpisania przez Uczestnika, po jej wydaniu przez ORLEN do czasu:

a) ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie VITAY; lub

b) zablokowania Karty VITAY przez ORLEN zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY; lub

c) utraty przez Kartę VITAY statusu aktywnego, zgodnie z pkt 7.14 Regulaminu;

w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

5.9. W przypadku wymiany Głównej Karty VITAY, wymieniana Główna Karta VITAY jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Głównej Karty VITAY ale nie zostanie powiększone o Punkty powitalne, które Uczestnik otrzymał już przy przystąpieniu do Programu VITAY zgodnie z pkt 7.6 niniejszego Regulaminu.

5.10. Karta VITAY może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.

5.11. Główna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Główną Kartę VITAY jest uprawnionym do dysponowania Główną Kartą VITAY Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Główną Kartę VITAY, w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu.

5.12. Wirtualna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który ma dostęp do własnego Konta Internetowego.

5.13. Kartami Dodatkowymi Uczestnik Zarejestrowany dysponuje według własnego uznania w ramach obowiązujących Regulaminów VITAY.

6. Karty VITAY zgubione, skradzione lub uszkodzone

6.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty VITAY, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt ORLEN, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty VITAY Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą VITAY) potwierdzającą utratę Karty VITAY i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stacji Paliw i Stronie Internetowej (ale nie jest to obowiązkowe). Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę VITAY. Nową Kartę VITAY można otrzymać w szczególności bezpośrednio na danej Stacji Paliw. Wskazuje się przy tym, że w przypadku uszkodzenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Głównej Karty VITAY, nowa Główna Karta VITAY zostanie w terminie do 30 dni przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Głównej Karty VITAY, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.

6.2. Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Głównej Karty VITAY i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi Niezarejestrowanemu będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Niezarejestrowanego, na Stacji Paliw, uszkodzonej Głównej Karty VITAY lub podania przez Uczestnika Niezarejestrowanego numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Głównej Karty VITAY i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

7. Gromadzenie Punktów w Programie VITAY

7.1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.6 powyżej może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY, a po dokonaniu rejestracji w Programie VITAY na zasadach określonych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu, może również odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.10 powyżej może zbierać Punkty od momentu przypisania Wirtualnej Karty VITAY, a odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów po spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. a lub b przywołanego w niniejszym zdaniu punktu.

7.2. Odrębne Regulaminy VITAY mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów, w szczególności przez posiadacza Karty Specjalnej. ORLEN ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w pkt 7.4 i 7.5, w przypadkach przewidzianych w Regulaminach VITAY.

7.3. Uczestnik Niezarejestrowany może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY. Uczestnik Niezarejestrowany może używać Głównej Karty VITAY tylko w celu gromadzenia Punktów.

7.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert VITAY, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach VITAY, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach VITAY.

7.5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

7.6. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje Punkty powitalne w liczbie wskazanej w Regulaminach VITAY. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie trwania Programu.

7.7. W celu otrzymania Punktów na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. Punkty za zakupy, za realizację vouchera z Punktami), Uczestnik powinien okazać, kasjerowi na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, Kartę VITAY przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty VITAY przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty VITAY podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty VITAY nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).

7.8. Punkty VITAY przyznane w sposób inny niż na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. premie punktowe, Punkty od Partnerów) powiększą Saldo Punktowe (z zastrzeżeniem spełnienia warunków ich uzyskania, o ile takowe zostały określone w Regulaminach VITAY) automatycznie (np. po podaniu przez Uczestnika numeru Karty VITAY) bez konieczności użycia Karty VITAY na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, w terminie do 60 dni od daty zakupu, daty nabycia prawa do ich odebrania lub daty spełnienia wszystkich warunków ich nabycia określonych w Regulaminach VITAY (w zależności od tego co nastąpi później).

7.9. Liczba Punktów uzyskana za dany zakup jest wyświetlana na ekranie terminala na Stacji Paliw. Uczestnik może otrzymać na życzenie wydruk z Saldem Punktowym.

7.10. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi gotówką, bankową kartą płatniczą, BLIK lub kartą przedpłaconą TANKBANK.

7.11. Organizator może przyznawać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników na Stacji Paliw zapłaty za towary lub usługi w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów lub usług objętych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktów przy zapłacie za towary lub usługi objęte Programem w inny sposób, niż określony w punkcie poprzedzającym, zamieszczane są na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej lub w Regulaminach VITAY.

7.12. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w Ofercie VITAY (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin VITAY), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w Ofertach VITAY), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji.

7.13. Osoby prowadzące Stacje Paliw (właściciele Stacji Paliw, bądź osoby kierujące Stacjami Paliw) nie mogą zbierać Punktów na prowadzonej przez siebie Stacji Paliw, a pracownicy zatrudnieni na Stacjach Paliw, nie mogą zbierać Punktów na Stacjach Paliw, na których pracują.

7.14. O ile w Regulaminach VITAY nie wskazano inaczej (i z zastrzeżeniem w szczególności postanowień Rozdziału 15 niniejszego Regulaminu), Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.

7.15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt 15.4 Regulaminu.

7.16. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie VITAY związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić ORLEN (w tym przypadku – Pracownikowi Stacji Paliw) Kartę VITAY lub podać numer karty VITAY w celu skorygowania Salda Punktowego.

7.17. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminach VITAY.

7.18. Uczestnicy mogą zbierać Punkty VITAY za zakupy u Partnerów prowadzących sklepy internetowe, do których odnośnik udostępniany jest na Stronie Internetowej i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

7.19. W przypadku zakupu przez Uczestnika towarów lub usług z oferty Partnera, Uczestnik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z tym odpowiedzialność za wydanie towarów/wykonanie usług oferowanych przez Partnera oraz ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za przyznanie Punktów za zakupy u Partnera w liczbie określonej w Regulaminach VITAY.

8. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony oraz Oferta Podstawowa określona w Katalogu

Zasady ogólne

8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych wyłącznie na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY obowiązujących w czasie składania zamówienia na Prezent lub Kupon i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Niektóre Prezenty, Kupony lub inne korzyści wskazane w Ofertach VITAY mogą być adresowane i dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych; takie ograniczenie zostanie wyraźnie wskazane w Katalogu lub danej Ofercie Dodatkowej.

8.2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu i z zastrzeżeniem pkt 8.3-8.5 poniżej wygasa z upływem tego Czasu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.

8.3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu i wskazuje termin wejścia w życie nowego Katalogu. W razie nieogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, obowiązywanie dotychczasowego Katalogu z chwilą upływu Czasu Obowiązywania Katalogu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony (Przedłużony Czas Obowiązywania). Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane również w jego Przedłużonym Czasie Obowiązywania.

8.4. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu upływa w terminie wskazanym w nowym Katalogu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż:

a) 2 miesiące od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;

b) 6 miesięcy od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

8.5. Jednocześnie, wraz z upływem Przedłużonego Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, wchodzi w życie nowy Katalog. Nowy Katalog nie wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY przed datą wejścia w życie nowego Katalogu wskazaną w tym nowym Katalogu zgodnie z pkt 8.4 Regulaminu, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3.

8.6. ORLEN może wprowadzić możliwość przeznaczenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zebranych przez niego Punktów na cele charytatywne, na zasadach wskazanych w Katalogu, Ofercie Dodatkowej lub innych Regulaminach VITAY.

8.7. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty lub Kupony w połączeniu z dopłatą Uczestnika Zarejestrowanego w gotówce lub kartą płatniczą w przypadkach i na zasadach wyraźnie wskazanych w Regulaminach VITAY.

8.8. Uczestnik Zarejestrowany może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony jeżeli posiada ważną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi w Ofercie Podstawowej lub w Ofercie Dodatkowej, z zastrzeżeniem pkt. 8.7.

8.9. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na Prezent polegający na uprawnieniu do nabycia paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw po niższej cenie (gdy taki Prezent będzie przewidziany w którejkolwiek z Ofert VITAY), jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny paliwa, towarów lub usług na danej Stacji Paliw obowiązującej w ORLEN, niż zniżka będąca Prezentem.

8.10. Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Prezent lub Kupon bez ograniczenia ich wartości punktowej, jeżeli wymieniane Punkty zostały w całości przyznane za nabycie towarów lub usług objętych Programem dla własnych potrzeb Uczestnika. W przypadku gdy Uczestnik zgromadził Punkty w związku z nabyciem na rzecz osób trzecich towarów lub usług objętych Programem albo zgromadził Punkty w ramach innych akcji promocyjno-reklamowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez Uczestnika towarów lub usług), jest on uprawniony do uzyskania w zamian za te Punkty Prezentu lub Kuponu o jednorazowej wartości nie przekraczającej 30 000 Punktów.

8.11. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Wirtualnej Karty VITAY lub Głównej Karty VITAY Uczestnika Zarejestrowanego o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego.

8.12. W ramach Oferty Podstawowej lub Oferty Dodatkowej, Organizator może oferować Prezenty lub Kupony z dopłatą pieniężną w wysokości określonej w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Zamawiając Prezent lub Kupon z dopłatą pieniężną na Stronie Internetowej, Uczestnik Zarejestrowany może zmodyfikować wzajemny stosunek dopłaty pieniężnej i określonej dla danego Prezentu lub Kuponu wartości Punktów korzystając z zamieszoczonego na Stronie Internetowej przelicznika dla danego Prezentu lub Kuponu (tj. może zmniejszyć wymaganą liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi powiększając wysokość dopłaty pieniężnej). ORLEN może określić w Katalogu lub Regulaminach VITAY minimalną liczbę Punktów, które muszą być wymienione na Prezent z dopłatą.

8.13. ORLEN może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Ofert VITAY w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:

a) jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Prezent okaże się produktem niebezpiecznym);

b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;

c) jeżli oferowanie danego Prezentu lub Kuponu może godzić w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej.

W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie z Ofert VITAY zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw, niezwłocznie po powzięciu przez ORLEN wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie oferowania Prezentu lub jego wycofanie. Jeżeli wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie, dotyczy Oferty Dodatkowej komunikowanej wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, ORLEN może dokonać ogłoszenia o jego wycofaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy użyciu tych samych środków porozumiewania się na odległość. Stosowna wzmianka o wstrzymaniu oferowania lub wycofaniu Prezentu zostanie również umieszczona we właściwych Regulaminach VITAY. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.

Zamówienia i ich realizacja

8.14. Kupony i Prezenty oznaczone w Regulaminach VITAY jako:

a) dostępne na Stacjach Paliw bez uprzedniego zamawiania – Uczestnik Zarejestrowany wybiera i odbiera bezpośrednio na Stacji Paliw;

b) dostępne na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie na Stacji Paliw lub poprzez Konto Internetowe;

c) dostępne wyłącznie poprzez Konto Internetowe – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie poprzez Konto Internetowe.

8.15. Kupony lub Prezenty zamówione przez Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14 lit. b) lub lit. c), zostaną dostarczone:

a) według wyboru Uczestnika Zarejestrowanego: na Stację Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego w zamówieniu; lub

b) jeżeli Prezent polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – ich udostępnienie nastąpi w sposób wskazany w Katalogu lub w Ofercie Dodatkowej.

8.16. O ile ORLEN i Uczestnik Zarejestrowany nie uzgodnili innego terminu wydania, ORLEN wyda zamówiony Kupon lub Prezent niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).

8.17. ORLEN może pobierać opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i kurierskie, związane z realizacją zamówień na Kupony lub Prezenty, o których mowa w pkt 8.14 lit. b) i c) Regulaminu. Informacja o wysokości opłat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej. Niezależnie od powyższego, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego woli związania się zamówieniem składanym poprzez Konto Internetowe lub inną umową zawieraną na odległość (a także bezpośrednio przed złożeniem zamówienia), zostanie on poinformowany w sposób wymagany prawem m.in. o obowiązku uiszczenia wskazanych wyżej opłat oraz ich wysokości.

8.18. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY, w tym spełnia warunek, o którym mowa w pkt 8.8 i 8.10 Regulaminu.

8.19. Po zamówieniu Prezentu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Prezentu.

8.20. Przy odbiorze Prezentów zamówionych z odbiorem na Stacji Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego, Uczestnik Zarejestrowany zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.

8.21. Realizacja Rabatu na paliwo w wysokości ustalonej w Regulaminach VITAY jest możliwa jedynie w przypadku dokonania jednorazowego zakupu paliwa co najmniej w minimalnej ilości określonej w Regulaminach VITAY.

8.22. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał wymienić Punkty na Prezent wskazany w Regulaminach VITAY, jako dostępny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw ORLEN nie będzie, Uczestnik może skorzystać z procedury jak w przypadku Prezentów dostępnych na zamówienie, chyba że jest to Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub taki, którego charakter z innych przyczyn uniemożliwia jego realizację w inny sposób niż na Stacji Paliw.

8.23. Jeżeli wydanie Prezentu lub Kuponu stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które ORLEN, ani Uczestnik Zarejestrowany, nie ponoszą odpowiedzialności, ORLEN niezwłocznie powiadomi Uczestnika Zarejestrowanego o tej okoliczności. W takiej sytuacji ORLEN zobowiązany jest do zwrotu Punktów za zamówiony Prezent lub Kupon (lub odpowiednio: zwrotu Punktów oraz dopłaty, w sytuacji gdy wskazana wyżej niemożliwość dotyczy Prezentu lub Kuponu z dopłatą). Uczestnik Zarejestrowany będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez ORLEN Prezent substytucyjny względem Prezentu lub Kuponu, którego wydanie stało się niemożliwe. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.

Kupony realizowane w Placówkach Partnera

8.24. W przypadku realizacji przez Uczestnika Zarejestrowanego Kuponów w Placówkach Partnera zgodnie z Regulaminami VITAY, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie przez Partnera Kuponu. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabytych z wykorzystaniem Kuponu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. W przypadku zakupu towarów lub usług u Partnera zastosowanie znajduje pkt 7.19 Regulaminu.

9. Oferty Dodatkowe

9.1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu VITAY, ORLEN lub Partner może wprowadzać Oferty Dodatkowe, obowiązujące przez Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej.

9.2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.

9.3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:

a) niniejszy Rozdział 9 Regulaminu;

b) materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);

c) Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.

9.4. Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) powyżej oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:

a) adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);

b) treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej);

c) Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej (jeśli jest on nieoznaczony – informację o tym, że dana Oferta Dodatkowa obowiązuje przez czas nieoznaczony).

9.5. Oferta Dodatkowa, w zależności od jej treści, charakteru, zakresu, adresatów i dostępności (w tym w zależności od sposobu, w jakim Uczestnicy mogą z niej korzystać), może być komunikowana na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób.

9.6. Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej, w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.

9.7. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) i wygasa z upływem tego terminu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.

9.8. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów lub usług łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów lub usług (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej jak i z Oferty Dodatkowej).

9.9. Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach VITAY, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.

10. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony

10.1. W przypadku:

a) zamówienia na Stacji Paliw Prezentu lub Kuponu dostępnego na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14, 8.15 i następnych niniejszego Regulaminu; lub

b) zamówienia Prezentu lub Kuponu z dopłatą, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia na Prezent lub Kupon przez Uczestnika Zarejestrowanego; lub

c) zawarcia umowy dotyczącej Prezentu lub Kuponu poprzez Konto Internetowe; lub

d) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, innej niż wskazana pod lit. c) powyżej;

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.

10.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia Prezentu w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.3. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 10.2 Regulaminu.

10.4. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 10.4 Regulaminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie.

10.5. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy regulującej prawa konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Zarejestrowanemu w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli ORLEN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ORLEN utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której liczba Punktów potrzebna do wymiany lub dopłata zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ORLEN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Prezenty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ORLEN o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.6. Uczestnik Zarejestrowany może odstąpić od umowy, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale nie jest to obowiązkowe).

10.7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10.8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ORLEN oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, a w szczególności pieniądze (jeżeli zamówienie obejmowało Prezent lub Kupon z dopłatą) oraz Punkty VITAY.

10.9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Prezentów lub Kuponów oraz innych umów zawartych na odległość, jest szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach konsumenta.

11. Rabaty u Partnerów

11.1. Uczestnik, za okazaniem w Placówce Partnera ważnej Karty VITAY, uprawniony jest do uzyskania Rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

11.2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen na towary lub usługi oferowane przez Partnera. W przypadku, gdy u danego Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika obowiązywała promocja, wyprzedaż, obniżka, czy innego rodzaju szczególne zasady ustalania ceny towaru lub usługi, Uczestnik ma prawo wybrać, czy skorzysta z Rabatu określonego w Regulaminach VITAY, czy też z promocji, wyprzedaży, obniżki, lub innego rodzaju szczególnych zasady ustalania ceny towaru lub usługi obowiązującej u Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika Zarejestrowanego.

11.3. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Placówkach Partnera z przewidzianych w Programie VITAY Rabatów, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za udzielenie Rabatu przez Partnera. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Reklamacje związane z jakością towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu należy kierować do Partnera.

12. Infolinia, Strona Internetowa, Aplikacja Mobilna i Konto Internetowe

12.1. Informacje dotyczące Programu VITAY można otrzymać telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Z Infolinią można połączyć się pod numerem 801 1 ORLEN, czyli 801 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym dla telefonów komórkowych 502 1 ORLEN, czyli 502 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

12.2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Infolinia zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika Zarejestrowanego podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiającej weryfikację, ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika Zarejestrowanego. Powyższe dotyczy wyłącznie Uczestników Zarejestrowanych. Weryfikacja Uczestników Niezarejestrowanych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o podany przez nich numer Głównej Karty VITAY.

12.3. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy VITAY oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert VITAY. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności.

12.4. Uczestnik Zarejestrowany może uzyskać dostęp do indywidualnego Konta Internetowego na Stronie Internetowej. Po uzyskaniu takiego dostępu (tj. założeniu konta na Stronie Internetowej) oraz po zalogowaniu do swojego Konta Internetowego, Uczestnik Zarejestrowany może za pośrednictwem Konta Indywidualnego korzystać z funkcji samoobsługowych dotyczących Programu VITAY, określonych w Regulaminach VITAY.

12.5. Zarejestrowani i zalogowani do Konta Internetowego Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Prezenty lub Kupony za pośrednictwem Konta Internetowego z zachowaniem postanowień Rozdziału 8 niniejszego Regulaminu.

12.6. Organizator udostępnia Aplikację Mobilną umożliwiającą m.in. korzystanie przez Uczestnika Zarejestrowanego z Wirtualnej Karty VITAY. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa odrębny regulamin.

12.7. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta Internetowego, Aplikacji Mobilnej lub systemów informatycznych obsługujących Program VITAY w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. ORLEN poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej oraz korespondencję elektroniczną.

13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

13.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, realizacji Rabatów lub Kuponów) mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na Stacjach Paliw, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej, a także poprzez Konto Internetowe oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.

13.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń itp.

13.3. W przypadku Uczestników Niezarejestrowanych, odzyskanie Punktów z Głównej Karty VITAY podlegającej reklamacji i zapisanie ich na nowej Głównej Karcie VITAY możliwe jest wyłącznie pod warunkiem przekazania danych umożliwiających ustalenie numeru karty reklamowanej i potwierdzenie przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

13.4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza Rozdziałów 10 i 14 Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez ORLEN w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia ORLEN.

14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Prezentów i Kuponów

14.1. ORLEN ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów i Kuponów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 dotyczące Prezentów mają odpowiednie zastosowanie do Kuponów. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.

14.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na stacjach paliw, a także za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez ORLEN, ORLEN niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.

14.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie ORLEN ustosunkuje się do żądania Uczestnika Zarejestrowanego.

14.4. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Prezent, chyba że ORLEN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego wymieni Prezent wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Prezent był już wymieniony lub naprawiany przez ORLEN albo ORLEN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady.

14.5. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez ORLEN usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ORLEN. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika Zarejestrowanego inny sposób zaspokojenia.

14.6. Obniżona liczba Punktów wymienionych na Prezent powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prezentu z wadą pozostaje do wartości Prezentu bez wady.

14.7. Jeżeli wada dotyczy Prezentu z dopłatą pieniężną, Uczestnikowi Zarejestrowanemu obok żądania obniżenia liczby Punktów wymienionych na Prezent przysługuje również prawo do żądania odpowiedniego obniżenia dopłaty pieniężnej. Postanowienia określające zasady obniżenia Punktów stosuje się do obniżenia dopłaty pieniężnej.

14.8. Uczestnik Zarejestrowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14.9. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. ORLEN jest obowiązany wymienić Prezent wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego. ORLEN może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika Zarejestrowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Prezentu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

14.10. Uczestnik Zarejestrowany, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt ORLEN dostarczyć Prezent wadliwy na Stację Paliw. Jeżeli ze względu na rodzaj Prezentu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Prezentu na Stację Paliw byłoby nadmiernie utrudnione, Uczestnik Zarejestrowany obowiązany jest udostępnić Prezent ORLEN w miejscu, w którym Prezent się znajduje.

14.11. Jeżeli Prezent wadliwy został zamontowany, Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez ORLEN Uczestnik Zarejestrowany jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo ORLEN. ORLEN może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wartość Prezentu. Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających wartość Prezentu albo może żądać od ORLEN zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości wartości Prezentu.

14.12. ORLEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Prezentu Uczestnikowi Zarejestrowanemu.

14.13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Prezentu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 14.12 powyżej.

14.14. W terminach określonych w punkcie 14.13 Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent z powodu wady Prezentu. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany żądał wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Prezentu lub usunięcia wady.

14.15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli ORLEN wadę podstępnie zataił.

14.16. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany zażądał wymiany Prezentu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów, określając liczbę, o którą ma być obniżona, a ORLEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14.17. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

15. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.

15.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu VITAY i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;

d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;

e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.

W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów VITAY wraz z odpowiednim ogłoszeniem na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów VITAY, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty udostępnienia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy VITAY obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie VITAY np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3. Jeżeli zmiany w Regulaminach VITAY będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert VITAY, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach VITAY nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.

15.2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach VITAY, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu VITAY zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie VITAY.

15.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie VITAY w każdym czasie, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu VITAY, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana, a Konto Internetowe usunięte (jeżeli Uczestnik Zarejestrowany przystąpił do Programu VITAY w trybie Wirtualnej Karty VITAY jest ona również usuwana). ORLEN usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń. ORLEN wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

15.4. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, ORLEN uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart VITAY oraz obowiązek zwrotu do ORLEN Kart VITAY, z zastrzeżeniem Wirtualnej Karty VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu VITAY, na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu w rozumieniu niniejszego Punktu jest naruszenie pkt: 3.1, 5.3, a także potwierdzone okoliczności, o których mowa w pkt 7.15 Regulaminu.

15.5. ORLEN może zakończyć Program VITAY z następujących ważnych przyczyn:

a) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego;

b) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom ORLEN uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci;

z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu VITAY:

i. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu Programu VITAY, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;

ii. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu Programu VITAY, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach określonych w Katalogu obowiązującym tym okresie zgodnie z Regulaminem;

iii. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;

iv. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach i w terminach określonych w materiałach informacyjnych (o których mowa w pkt 9.3 lit. b) Regulaminu) oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt ii) powyżej, Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez ORLEN.

15.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

15.7. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Programu VITAY.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Program VITAY

e-mail: vitay@orlen.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy ( niepotrzebne skreślić):

a) wymiany Punktów VITAY bez dopłaty, na następujący Prezent/Kupon1 [1] : ___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) wymiany Punktów VITAY z dopłatą, na następujący Prezent/Kupon2 : _____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Uczestnictwa w Programie VITAY / rejestracji na Stronie Internetowej3 .

Data odbioru Prezentu/Kuponu4 / zawarcia umowy5 : ________________________________

Imię i nazwisko Uczestnika Zarejestrowanego/osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Adres Uczestnika Zarejestrowanego/ osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Data: __________________________

_______________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

1Niepotrzebne skreślić.
2Niepotrzebne skreślić.
3Niepotrzebne skreślić.
4Niepotrzebne skreślić.
5Niepotrzebne skreślić.WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z PROGRAMU VITAY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY)

Adresat:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Program VITAY

e-mail: vitay@orlen.pl

Niniejszym (wskazać wybrane – np. stawiając znak „X“ w polu obok wybranej opcji ):

A. Rezygnacja z Programu ze skutkiem natychmiastowym

□ rezygnuję z uczestnictwa w Programie VITAY ze skutkiem natychmiastowym

 

UWAGA : W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

B. Rezygnacja z Programu ze skutkiem na wskazany dzień

□ rezygnuję z uczestnictwa w Programie ze skutkiem na dzień: ___________ (proszę wpisać datę)

 

UWAGA : W razie wyboru tej opcji, we wskazanym przez Uczestnika terminie anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do wskazanej powyżej przez Uczestnika daty, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

C. Inne

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

DANE OSOBY REZYGNUJĄCEJ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VITAY

Imię i nazwisko osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY: __________________________________________________________________________

Nr Karty VITAY : __________________________________________________________________________

Adres osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data : ___________________

________________________

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
 

Regulamin Programu VITAY („Regulamin”) obowiązujący do 31.01.2020 r.

 

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.1. ORLEN/Organizator– Organizator Programu VITAY, zgodnie z pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.

1.2. Uczestnik Zarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu, otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY oraz dokonał rejestracji w Programie VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.

1.3. Uczestnik Niezarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY (lecz nie dokonał rejestracji w Programie VITAY).

1.4. Uczestnik/Uczestnicy – Uczestnicy Zarejestrowani oraz Uczestnicy Niezarejestrowani.

1.5. Główna Karta VITAY – karta oznakowana logo VITAY wydawana Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie, a także po dokonaniu rejestracji w Programie na zasadach określonych w pkt. 3.7 Regulaminu do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.6. Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przypisywana Uczestnikom Programu za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Internetowego, służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.7. Karty Dodatkowe – karty oznakowane logo VITAY wydawane do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, służące wyłączenie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe przypisane do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY. Karty Dodatkowe nie dają możliwości wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

1.8. Karta Standardowa – Główna Karta VITAY, Karta Dodatkowa, Wirtualna Karta VITAY.

1.9. Karta Specjalna – karta oznakowana logo VITAY, wydawana na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach VITAY. Adresatów, zasady wydawania i korzystania z Karty Specjalnej, zakres praw i obowiązków posiadaczy takiej Karty Specjalnej, a także jej szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.

1.10. Karta VITAY – Karta Standardowa, Karta Specjalna.

1.11. Partner – inny niż ORLEN podmiot, który współpracuje z ORLEN w Programie VITAY i oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu VITAY. Partnerem jest także podmiot oferujący swoje towary i usługi na stronie internetowej, udostępnionej Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej (afiliacyjne programy partnerskie).

1.12. Placówka Partnera – placówka Partnera, który zgodnie z Regulaminami VITAY współpracuje z ORLEN w Programie VITAY, w tym również strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi.

1.13. Katalog Programu VITAY („Katalog”) – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się w szczególności na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw.

1.14. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obowiązująca przez czas co najmniej 12 miesięcy, obejmująca wskazane w Katalogu:

a) Prezenty oraz Kupony oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby Punktów, za które można uzyskać dany Prezent lub Kupon;

b) listę towarów i usług, za zakup których przyznawane są Punkty (sprzedaż premiowa) wraz z określeniem liczby przyznawanych za zakup Punktów;

c) listę Partnerów;

d) zasady przyznawania Punktów przez Partnerów;

e) listę towarów lub usług Partnerów, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem;

f) zasady przyznawania przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi oraz

g) zasady przyznawania Punktów w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług).

1.15. Oferta Dodatkowa– niezależna od Katalogu i Oferty Podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przewidująca możliwość:

a) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony nieprzewidziane w Katalogu; lub

b) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub

c) uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług); lub

d) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub

e) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów, nieprzewidzianych w Katalogu. Zasady, zakres, adresatów i czas trwania danej Oferty Dodatkowej określają w szczególności:

i. Rozdział 9 niniejszego Regulaminu;

ii. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);

iii. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej. Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez ORLEN w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu.

1.16. Regulamin Oferty Dodatkowej – dokument określający w szczególności zasady, treść, adresatów i czas trwania Oferty Dodatkowej, który może zostać wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej. Regulamin Oferty Dodatkowej – o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej – jest dostępny, w zależności od charakteru Oferty Dodatkowej, w szczególności na Stronie Internetowej lub na Stacjach Paliw.

1.17. Oferty VITAY – oznacza łącznie obowiązujące: Ofertę Podstawową i Oferty Dodatkowe.

1.18. Regulaminy VITAY – oznacza łącznie następujące obowiązujące dokumenty: Regulamin, Katalog, Regulaminy Ofert Dodatkowych oraz materiały informacyjne dotyczące Ofert Dodatkowych (wskazane w pkt 1.14 ii Regulaminu), oraz inne regulaminy dotyczące Programu VITAY wydane przez ORLEN.

1.19. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Regulaminach VITAY, w tym również prezent z dopłatą pieniężną Uczestnika Zarejestrowanego.

1.20. Kupon – kupon wydawany Uczestnikowi Zarejestrowanemu na zasadach określonych Regulaminami VITAY w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki, w określonym procencie lub o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub usługę tam określoną.

1.21. Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez ORLEN lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminami VITAY.

1.22. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, które Uczestnik Zarejestrowany otrzyma po złożeniu zamówienia.

1.23. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminami VITAY.

1.24. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY.

1.25. Stacje Paliw – stacje paliw prowadzone pod marką ORLEN, oznakowane logo VITAY.

1.26. Formularz Uczestnika:

a) formularz składany w sposób określony Regulaminami VITAY przez osobę przystępującą do Programu VITAY lub

b) formularz elektroniczny na Stronie Internetowej składany przez Uczestnika Niezarejestrowanego lub osobę przystępującą do Programu VITAY i rejestrujących się za pośrednictwem Strony Internetowej odpowiednio zgodnie z pkt. 3.7 lit. b lub 3.10 Regulaminu, zawierający dane osobowe tej osoby, informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach realizacji Programu VITAY oraz umożliwiający wyrażenie przez nią zgód, o których mowa w pkt. 4.10-4.12 Regulaminu.

1.27. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vitay.pl.. Strona Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie VITAY, Regulaminy VITAY, informacje o Ofertach VITAY, listę Stacji Paliw objętych Programem VITAY oraz listę Partnerów działających w afiliacyjnych programach partnerskich i zasady przyznawania Punktów za zakupy towarów lub usług na ich stronach internetowych.

1.28. Konto Internetowe – część Strony Internetowej, na której Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji samoobsługowych określonych odrębnie przez ORLEN. Zasady dostępu oraz korzystania z Konta Internetowego uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.

1.29. Aplikacja Mobilna – dedykowana aplikacja VITAY na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji określonych przez Regulaminy VITAY. Zasady dostępu oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.

1.30. Infolinia – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami telefonów udziela informacji o zasadach i ofercie Programu VITAY oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące reklamacji.

1.31. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

1.32. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających ze Strony Internetowej, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

1.33. Czas Obowiązywania Katalogu – oznaczony czas obowiązywania danego Katalogu wskazany w tym Katalogu, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z Oferty Podstawowej przewidzianej w danym Katalogu (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony oraz otrzymywać Punkty, na warunkach określonych w danym Katalogu). Czas Obowiązywania Katalogu wynosi co najmniej 12 miesięcy.

1.34. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu – czas nieoznaczony, na który przedłużone zostaje obowiązywanie danego Katalogu w sytuacji określonej w pkt 8.3-8.5 niniejszego Regulaminu.

1.35. Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej – czas obowiązywania danej Oferty Dodatkowej (oznaczony lub nieoznaczony) wskazany w komunikacji marketingowej dotyczącej danej Oferty Dodatkowej lub w Regulaminie danej Oferty Dodatkowej (jeżeli został wydany przez ORLEN dla danej Oferty Dodatkowej), w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z możliwości przewidzianych w danej Ofercie Dodatkowej (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony na warunkach danej Oferty Dodatkowej).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu VITAY jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

2.2. Program VITAY organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program VITAY prowadzony jest od dnia 14 lutego 2001 r.

2.3. Program VITAY ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług na Stacjach Paliw oraz u Partnerów, po spełnieniu warunków określonych Regulaminami VITAY.

2.4. Program VITAY ma również na celu promocję i reklamę ORLEN oraz towarów i usług oferowanych przez ORLEN i Partnerów. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów, w tym do osób fizycznych dokonujących dotychczas zakupów wyżej wskazanych towarów i usług w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.5. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

3. Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie

3.1. Uczestnikami Programu VITAY mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.

3.2. Przystąpienie i rejestracja w Programie VITAY możliwa jest zarówno na Stacji Paliw jak również za pośrednictwem Strony Internetowej. Ponadto, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminach VITAY innego sposobu przystąpienia do Programu VITAY.

3.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN np. na Stacji Paliw lub dokonać stosownej korekty po zalogowaniu do Konta Internetowego bądź ich sprostowania, w trybie przewidzianym w pkt. 4.7 Regulaminu.

3.4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie VITAY, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu. Z chwilą przystąpienia do Programu VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym. Z chwilą rejestracji w Programie VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

3.5. Do Programu VITAY można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Rejestracja w Programie VITAY możliwa jest poprzez złożenie przez Uczestnika Niezarejestrowanego Formularza Uczestnika zgodnie z ust. 3.7 poniżej lub poprzez przystąpienie Uczestnika do Programu VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z 3.10 (które skutkuje automatyczną rejestracją w Programie VITAY).

Warunki przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw oraz Rejestracja w Programie VITAY

3.6. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw jest dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa) oraz otrzymanie i podpisanie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym.

3.7. W celu dokonania rejestracji w Programie VITAY uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Prezentów i Kuponów, Uczestnik Niezarejestrowany powinien:

a) prawidłowo wypełnić i złożyć na Stacji Paliw Formularz Uczestnika; Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. adres email, nr telefonu, płeć; lub

b) prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz Uczestnika na Stronie Internetowej; elektroniczny Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres e-mail, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. nr telefonu, płeć.

3.8. W celu otrzymania Formularza Uczestnika na Stacji Paliw, osoba, będąca Uczestnikiem Niezarejestrowanym, wyrażająca chęć zostania Uczestnikiem Zarejestrowanym podaje na Stacji Paliw (ustnie lub pisemnie) swoje dane wskazane w pkt 3.7 lit. a) Regulaminu, na podstawie których pracownik stacji drukuje Formularz Uczestnika zawierający dane zgodne z podanymi przez osobę dokonująca rejestracji w Programie VITAY. Po własnoręcznym podpisaniu i złożeniu Formularza Uczestnika, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Programie VITAY podpisane przez pracownika Stacji Paliw.

3.9. Do czasu rejestracji w Programie VITAY Główna Karta VITAY uprawnia do gromadzenia Punktów VITAY, jednak odbiór Prezentów, Kuponów oraz dokonywanie innych czynności zastrzeżonych w Regulaminach VITAY dla Uczestników Zarejestrowanych, możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej

3.10. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracji w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej jest prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej elektronicznego Formularza Uczestnika, zgodnie z ust. 3.7. lit. b powyżej skutkujące uzyskaniem dostępu do Konta Internetowego i przypisaniem Wirtualnej Karty VITAY, a także:

a) dokonanie zakupu na Stacji Paliw towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa); lub

b) dopisanie punktów VITAY do Salda Punktowego Uczestnika za zakup u Partnera towaru lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa).

Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

Prawo odstąpienia od udziału w Programie i od rejestracji

3.11. W razie dokonania rejestracji w sposób określony w pkt 3.7 lub 3.10 powyżej, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie VITAY lub, w przypadku Uczestnika, który przystąpił do Programu VITAY zgodnie z pkt 3.6 Regulaminu, – wedle swego wyboru – od uczestnictwa w Programie VITAY lub od samej rejestracji stając się ponownie Uczestnikiem Niezarejestrowanym, bez podania przyczyn, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.12. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale nie jest to obowiązkowe).

3.13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 3.11 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.14. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

3.15. Do odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.11-3.14 powyżej, mają zastosowanie zasady określone w Rozdziale 10.

4. Dane osobowe Uczestnika

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest ORLEN, tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. ORLEN wskazuje, że:

a) w przypadku Uczestnika Niezarejestrowanego realizacja umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Niezarejestrowanym a PKN ORLEN S.A. na uczestnictwo w Programie VITAY zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych PKN ORLEN S.A., które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;

b) w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie VITAY zgodnie z art. 3.7 lub 3.10 Regulaminu.

4.2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

4.3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu VITAY oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ORLEN, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert VITAY,

b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu uczestniczenia przez niego w klubach specjalnych i innych aktywnościach opisanych Regulaminami VITAY, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika Zarejestrowanego wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie VITAY, na który Uczestnik Zarejestrowany wyrazi uprzednio zgodę,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ORLEN,

e) rozpatrywanie reklamacji,

f) ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Karty VITAY.

4.4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w ust. 4.3. powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik zgodnie z ust. 3.4 Regulaminu;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 4.10-4.12 Regulaminu VITAY.

4.5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez ORLEN podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu VITAY na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach VITAY.

4.6. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie VITAY, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.

4.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od ORLEN dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

4.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez ORLEN. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu VITAY, w szczególności wymianę Punktów na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY.

4.10. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej, wyraźnej, zgody, ORLEN będzie mógł przetwarzać jego dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu VITAY). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, ORLEN ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Uczestnika Zarejestrowanego na podstawie jego danych osobowych i historii zakupowej dokonanej z wykorzystaniem Karty VITAY na Stacjach Paliw oraz za pośrednictwem vitay.pl., a także dotychczasowego korzystania z Programu VITAY. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik Zarejestrowany, który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od ORLEN oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości Prezentów.

4.11. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, ORLEN może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż ORLEN będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego.

4.12. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ORLEN może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), ORLEN będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

4.13. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w ust. 4.10 – 4.12, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5. Karty VITAY

5.1. Karta VITAY służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta VITAY posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika. Uczestnicy powinni niezwłocznie podpisać otrzymaną przy przystępowaniu do Programu Kartę VITAY, za wyjątkiem Wirtualnej Karty VITAY. Niepodpisana Karta VITAY jest nieważna. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż wymóg podpisywania Karty VITAY nie dotyczy Wirtualnej Karty VITAY. Oznacza to, iż zapisy Regulaminu odnoszące się do podpisanej Karty VITAY stosuje się odpowiednio do Wirtualnej Karty VITAY.

5.2. ORLEN może wydawać Karty Specjalne. Osoby uprawnione do otrzymania Kart Specjalnych, zasady ich wydawania i korzystania, zakres praw i obowiązków posiadaczy takich Kart Specjalnych, a także ich szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.

5.3. Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Główną Kartę VITAY albo jedną Wirtualną Kartę VITAY oraz przypisane dwie Karty Dodatkowe do jednej z nich, w zależności którą posiada. Uczestnik Niezarejestrowany może posiadać tylko jedną Główną Kartę VITAY w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik Zarejestrowany lub Uczestnik Niezarejestrowany posiada więcej niż jedną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY, ORLEN uprawniony jest do uznania, iż właściwą Główną Kartą VITAY lub Wirtualną Kartą VITAY Uczestnika jest najpóźniej wydana Główna Karta VITAY lub Wirtualna Karta VITAY tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez ORLEN Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Głównych Kart VITAY lub Wirtualnych Kart VITAY wraz z przypisanymi do nich Kartami Dodatkowymi (chyba, że Uczestnik wskaże jako właściwą wcześniej wydaną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY – wówczas honorowane jest Saldo Punktowe przypisane do Karty Głównej VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY wskazanej przez Uczestnika).

5.4. Główna Karta VITAY oraz Wirtualna Karta VITAY po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami VITAY (w tym w przypadku Głównej Karty VITAY warunku rejestracji zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu) uprawniają Uczestnika Zarejestrowanego do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.

5.5. Karty Dodatkowe mogą być zamawiane przez Uczestnika Zarejestrowanego poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY.

5.6. Wydane Uczestnikom Karty VITAY pozostają własnością ORLEN.

5.7. Karta VITAY nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

5.8. Karta VITAY jest ważna od dnia jej podpisania przez Uczestnika, po jej wydaniu przez ORLEN do czasu:

a) ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie VITAY; lub

b) zablokowania Karty VITAY przez ORLEN zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY; lub

c) utraty przez Kartę VITAY statusu aktywnego, zgodnie z pkt 7.14 Regulaminu; w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

5.9. W przypadku wymiany Głównej Karty VITAY, wymieniana Główna Karta VITAY jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Głównej Karty VITAY ale nie zostanie powiększone o Punkty powitalne, które Uczestnik otrzymał już przy przystąpieniu do Programu VITAY zgodnie z pkt 7.6 niniejszego Regulaminu.

5.10. Karta VITAY może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.

5.11. Główna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Główną Kartę VITAY jest uprawnionym do dysponowania Główną Kartą VITAY Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Główną Kartę VITAY, w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu.

5.12. Wirtualna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który ma dostęp do własnego Konta Internetowego.

5.13. Kartami Dodatkowymi Uczestnik Zarejestrowany dysponuje według własnego uznania w ramach obowiązujących Regulaminów VITAY.

6. Karty VITAY zgubione, skradzione lub uszkodzone

6.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty VITAY, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt ORLEN, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty VITAY Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą VITAY) potwierdzającą utratę Karty VITAY i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stacji Paliw i Stronie Internetowej (ale nie jest to obowiązkowe). Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę VITAY. Nową Kartę VITAY można otrzymać w szczególności bezpośrednio na danej Stacji Paliw. Wskazuje się przy tym, że w przypadku uszkodzenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Głównej Karty VITAY, nowa Główna Karta VITAY zostanie w terminie do 30 dni przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Głównej Karty VITAY, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.

6.2. Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Głównej Karty VITAY i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi Niezarejestrowanemu będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Niezarejestrowanego, na Stacji Paliw, uszkodzonej Głównej Karty VITAY lub podania przez Uczestnika Niezarejestrowanego numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Głównej Karty VITAY i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

7. Gromadzenie Punktów w Programie VITAY

7.1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.6 powyżej może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY, a po dokonaniu rejestracji w Programie VITAY na zasadach określonych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu, może również odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.10 powyżej może zbierać Punkty od momentu przypisania Wirtualnej Karty VITAY, a odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów po spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. a lub b przywołanego w niniejszym zdaniu punktu.

7.2. Odrębne Regulaminy VITAY mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów, w szczególności przez posiadacza Karty Specjalnej. ORLEN ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w pkt 7.4 i 7.5, w przypadkach przewidzianych w Regulaminach VITAY.

7.3. Uczestnik Niezarejestrowany może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY. Uczestnik Niezarejestrowany może używać Głównej Karty VITAY tylko w celu gromadzenia Punktów.

7.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert VITAY, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach VITAY, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach VITAY.

7.5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

7.6. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje Punkty powitalne w liczbie wskazanej w Regulaminach VITAY. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie trwania Programu.

7.7. W celu otrzymania Punktów na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. Punkty za zakupy, za realizację vouchera z Punktami), Uczestnik powinien okazać kasjerowi na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera Kartę VITAY przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty VITAY przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty VITAY podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty VITAY nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).

7.8. Punkty VITAY przyznane w sposób inny niż na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. premie punktowe, Punkty od Partnerów) powiększą Saldo Punktowe (z zastrzeżeniem spełnienia warunków ich uzyskania, o ile takowe zostały określone w Regulaminach VITAY) automatycznie (np. po podaniu przez Uczestnika numeru Karty VITAY) bez konieczności użycia Karty VITAY na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, w terminie do 60 dni od daty zakupu, daty nabycia prawa do ich odebrania lub daty spełnienia wszystkich warunków ich nabycia określonych w Regulaminach VITAY (w zależności od tego co nastąpi później).

7.9. Liczba Punktów uzyskana za dany zakup jest wyświetlana na ekranie terminala na Stacji Paliw. Uczestnik może otrzymać na życzenie wydruk z Saldem Punktowym.

7.10. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi gotówką, bankową kartą płatniczą, BLIK lub kartą przedpłaconą TANKBANK.

7.11. Organizator może przyznawać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników na Stacji Paliw zapłaty za towary lub usługi w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów lub usług objętych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktów przy zapłacie za towary lub usługi objęte Programem w inny sposób, niż określony w punkcie poprzedzającym, zamieszczane są na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej lub w Regulaminach VITAY.

7.12. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w Ofercie VITAY (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin VITAY), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w Ofertach VITAY), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji.

7.13. Osoby prowadzące Stacje Paliw (właściciele Stacji Paliw, bądź osoby kierujące Stacjami Paliw) nie mogą zbierać Punktów na prowadzonej przez siebie Stacji Paliw, a pracownicy zatrudnieni na Stacjach Paliw, nie mogą zbierać Punktów na Stacjach Paliw, na których pracują.

7.14. O ile w Regulaminach VITAY nie wskazano inaczej (i z zastrzeżeniem w szczególności postanowień Rozdziału 15 niniejszego Regulaminu), Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.

7.15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt 15.4 Regulaminu.

7.16. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie VITAY związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić ORLEN (w tym przypadku – Pracownikowi Stacji Paliw) Kartę VITAY lub podać numer karty VITAY w celu skorygowania Salda Punktowego.

7.17. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminach VITAY.

7.18. Uczestnicy mogą zbierać Punkty VITAY za zakupy u Partnerów prowadzących sklepy internetowe, do których odnośnik udostępniany jest na Stronie Internetowej i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

7.19. W przypadku zakupu przez Uczestnika towarów lub usług z oferty Partnera, Uczestnik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z tym odpowiedzialność za wydanie towarów/wykonanie usług oferowanych przez Partnera oraz ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za przyznanie Punktów za zakupy u Partnera w liczbie określonej w Regulaminach VITAY.

8. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony oraz Oferta Podstawowa określona w Katalogu

Zasady ogólne

8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych wyłącznie na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY obowiązujących w czasie składania zamówienia na Prezent lub Kupon i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Niektóre Prezenty, Kupony lub inne korzyści wskazane w Ofertach VITAY mogą być adresowane i dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych; takie ograniczenie zostanie wyraźnie wskazane w Katalogu lub danej Ofercie Dodatkowej.

8.2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu i z zastrzeżeniem pkt 8.3-8.5 poniżej wygasa z upływem tego Czasu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.

8.3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu i wskazuje termin wejścia w życie nowego Katalogu. W razie nieogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, obowiązywanie dotychczasowego Katalogu z chwilą upływu Czasu Obowiązywania Katalogu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony (Przedłużony Czas Obowiązywania). Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane również w jego Przedłużonym Czasie Obowiązywania.

8.4. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu upływa w terminie wskazanym w nowym Katalogu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż:

a) 2 miesiące od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;

b) 6 miesięcy od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw i Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu na Stacjach Paliw upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

8.5. Jednocześnie, wraz z upływem Przedłużonego Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, wchodzi w życie nowy Katalog. Nowy Katalog nie wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY przed datą wejścia w życie nowego Katalogu wskazaną w tym nowym Katalogu zgodnie z pkt 8.4 Regulaminu, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3.

8.6. ORLEN może wprowadzić możliwość przeznaczenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zebranych przez niego Punktów na cele charytatywne, na zasadach wskazanych w Katalogu, Ofercie Dodatkowej lub innych Regulaminach VITAY.

8.7. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty lub Kupony w połączeniu z dopłatą Uczestnika Zarejestrowanego w gotówce lub kartą płatniczą w przypadkach i na zasadach wyraźnie wskazanych w Regulaminach VITAY.

8.8. Uczestnik Zarejestrowany może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony jeżeli posiada ważną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi w Ofercie Podstawowej lub w Ofercie Dodatkowej, z zastrzeżeniem pkt. 8.7.

8.9. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na Prezent polegający na uprawnieniu do nabycia paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw po niższej cenie (gdy taki Prezent będzie przewidziany w którejkolwiek z Ofert VITAY), jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny paliwa, towarów lub usług na danej Stacji Paliw obowiązującej w ORLEN, niż zniżka będąca Prezentem.

8.10. Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Prezent lub Kupon bez ograniczenia ich wartości punktowej, jeżeli wymieniane Punkty zostały w całości przyznane za nabycie towarów lub usług objętych Programem dla własnych potrzeb Uczestnika. W przypadku gdy Uczestnik zgromadził Punkty w związku z nabyciem na rzecz osób trzecich towarów lub usług objętych Programem albo zgromadził Punkty w ramach innych akcji promocyjno-reklamowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez Uczestnika towarów lub usług), jest on uprawniony do uzyskania w zamian za te Punkty Prezentu lub Kuponu o jednorazowej wartości nie przekraczającej 30 000 Punktów.

8.11. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Wirtualnej Karty VITAY lub Głównej Karty VITAY Uczestnika Zarejestrowanego o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego.

8.12. W ramach Oferty Podstawowej lub Oferty Dodatkowej, Organizator może oferować Prezenty lub Kupony z dopłatą pieniężną w wysokości określonej w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Zamawiając Prezent lub Kupon z dopłatą pieniężną na Stronie Internetowej, Uczestnik Zarejestrowany może zmodyfikować wzajemny stosunek dopłaty pieniężnej i określonej dla danego Prezentu lub Kuponu wartości Punktów korzystając z zamieszoczonego na Stronie Internetowej przelicznika dla danego Prezentu lub Kuponu (tj. może zmniejszyć wymaganą liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi powiększając wysokość dopłaty pieniężnej). ORLEN może określić w Katalogu lub Regulaminach VITAY minimalną liczbę Punktów, które muszą być wymienione na Prezent z dopłatą.

8.13. ORLEN może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Ofert VITAY w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:

a) jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Prezent okaże się produktem niebezpiecznym);

b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;

c) jeżli oferowanie danego Prezentu lub Kuponu może godzić w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie z Ofert VITAY zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw, niezwłocznie po powzięciu przez ORLEN wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie oferowania Prezentu lub jego wycofanie. Jeżeli wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie, dotyczy Oferty Dodatkowej komunikowanej wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, ORLEN może dokonać ogłoszenia o jego wycofaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy użyciu tych samych środków porozumiewania się na odległość. Stosowna wzmianka o wstrzymaniu oferowania lub wycofaniu Prezentu zostanie również umieszczona we właściwych Regulaminach VITAY. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.

Zamówienia i ich realizacja

8.14. Kupony i Prezenty oznaczone w Regulaminach VITAY jako:

a) dostępne na Stacjach Paliw bez uprzedniego zamawiania – Uczestnik Zarejestrowany wybiera i odbiera bezpośrednio na Stacji Paliw;

b) dostępne na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie na Stacji Paliw lub poprzez Konto Internetowe;

c) dostępne wyłącznie poprzez Konto Internetowe – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie poprzez Konto Internetowe.

8.15. Kupony lub Prezenty zamówione przez Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14 lit. b) lub lit. c), zostaną dostarczone:

a) według wyboru Uczestnika Zarejestrowanego: na Stację Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego w zamówieniu; lub

b) jeżeli Prezent polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – ich udostępnienie nastąpi w sposób wskazany w Katalogu lub w Ofercie Dodatkowej.

8.16. O ile ORLEN i Uczestnik Zarejestrowany nie uzgodnili innego terminu wydania, ORLEN wyda zamówiony Kupon lub Prezent niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).

8.17. ORLEN może pobierać opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i kurierskie, związane z realizacją zamówień na Kupony lub Prezenty, o których mowa w pkt 8.14 lit. b) i c) Regulaminu. Informacja o wysokości opłat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej. Niezależnie od powyższego, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego woli związania się zamówieniem składanym poprzez Konto Internetowe lub inną umową zawieraną na odległość (a także bezpośrednio przed złożeniem zamówienia), zostanie on poinformowany w sposób wymagany prawem m.in. o obowiązku uiszczenia wskazanych wyżej opłat oraz ich wysokości.

8.18. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY, w tym spełnia warunek, o którym mowa w pkt 8.8 i 8.10 Regulaminu.

8.19. Po zamówieniu Prezentu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Prezentu.

8.20. Przy odbiorze Prezentów zamówionych z odbiorem na Stacji Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego, Uczestnik Zarejestrowany zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.

8.21. Realizacja Rabatu na paliwo w wysokości ustalonej w Regulaminach VITAY jest możliwa jedynie w przypadku dokonania jednorazowego zakupu paliwa co najmniej w minimalnej ilości określonej w Regulaminach VITAY.

8.22. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał wymienić Punkty na Prezent wskazany w Regulaminach VITAY, jako dostępny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw ORLEN nie będzie, Uczestnik może skorzystać z procedury jak w przypadku Prezentów dostępnych na zamówienie, chyba że jest to Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub taki, którego charakter z innych przyczyn uniemożliwia jego realizację w inny sposób niż na Stacji Paliw.

8.23. Jeżeli wydanie Prezentu lub Kuponu stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które ORLEN, ani Uczestnik Zarejestrowany, nie ponoszą odpowiedzialności, ORLEN niezwłocznie powiadomi Uczestnika Zarejestrowanego o tej okoliczności. W takiej sytuacji ORLEN zobowiązany jest do zwrotu Punktów za zamówiony Prezent lub Kupon (lub odpowiednio: zwrotu Punktów oraz dopłaty, w sytuacji gdy wskazana wyżej niemożliwość dotyczy Prezentu lub Kuponu z dopłatą). Uczestnik Zarejestrowany będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez ORLEN Prezent substytucyjny względem Prezentu lub Kuponu, którego wydanie stało się niemożliwe. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.

Kupony realizowane w Placówkach Partnera

8.24. W przypadku realizacji przez Uczestnika Zarejestrowanego Kuponów w Placówkach Partnera zgodnie z Regulaminami VITAY, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie przez Partnera Kuponu. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabytych z wykorzystaniem Kuponu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. W przypadku zakupu towarów lub usług u Partnera zastosowanie znajduje pkt 7.19 Regulaminu.

9. Oferty Dodatkowe

9.1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu VITAY, ORLEN lub Partner może wprowadzać Oferty Dodatkowe, obowiązujące przez Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej.

9.2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.

9.3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:

a) niniejszy Rozdział 9 Regulaminu;

b) materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);

c) Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.

9.4. Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) powyżej oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:

a) adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);

b) treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej);

c) Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej (jeśli jest on nieoznaczony – informację o tym, że dana Oferta Dodatkowa obowiązuje przez czas nieoznaczony).

9.5. Oferta Dodatkowa, w zależności od jej treści, charakteru, zakresu, adresatów i dostępności (w tym w zależności od sposobu, w jakim Uczestnicy mogą z niej korzystać), może być komunikowana na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób.

9.6. Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej, w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.

9.7. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) i wygasa z upływem tego terminu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.

9.8. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów lub usług łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów lub usług (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej jak i z Oferty Dodatkowej).

9.9. Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach VITAY, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.

10. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony

10.1. W przypadku:

a) zamówienia na Stacji Paliw Prezentu lub Kuponu dostępnego na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14, 8.15 i następnych niniejszego Regulaminu; lub

b) zamówienia Prezentu lub Kuponu z dopłatą, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia na Prezent lub Kupon przez Uczestnika Zarejestrowanego; lub

c) zawarcia umowy dotyczącej Prezentu lub Kuponu poprzez Konto Internetowe; lub

d) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, innej niż wskazana pod lit. c) powyżej; Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.

10.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia Prezentu w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.3. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 10.2 Regulaminu.

10.4. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 10.4 Regulaminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie.

10.5. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy regulującej prawa konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Zarejestrowanemu w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli ORLEN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ORLEN utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której liczba Punktów potrzebna do wymiany lub dopłata zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ORLEN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Prezenty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ORLEN o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.6. Uczestnik Zarejestrowany może odstąpić od umowy, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale nie jest to obowiązkowe).

10.7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10.8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ORLEN oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, a w szczególności pieniądze (jeżeli zamówienie obejmowało Prezent lub Kupon z dopłatą) oraz Punkty VITAY.

10.9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Prezentów lub Kuponów oraz innych umów zawartych na odległość, jest szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach konsumenta.

11. Rabaty u Partnerów

11.1. Uczestnik, za okazaniem w Placówce Partnera ważnej Karty VITAY, uprawniony jest do uzyskania Rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

11.2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen na towary lub usługi oferowane przez Partnera. W przypadku, gdy u danego Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika obowiązywała promocja, wyprzedaż, obniżka, czy innego rodzaju szczególne zasady ustalania ceny towaru lub usługi, Uczestnik ma prawo wybrać, czy skorzysta z Rabatu określonego w Regulaminach VITAY, czy też z promocji, wyprzedaży, obniżki, lub innego rodzaju szczególnych zasady ustalania ceny towaru lub usługi obowiązującej u Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika Zarejestrowanego.

11.3. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Placówkach Partnera z przewidzianych w Programie VITAY Rabatów, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za udzielenie Rabatu przez Partnera. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Reklamacje związane z jakością towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu należy kierować do Partnera.

12. Infolinia, Strona Internetowa, Aplikacja Mobilna i Konto Internetowe

12.1. Informacje dotyczące Programu VITAY można otrzymać telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Z Infolinią można połączyć się pod numerem 801 1 ORLEN, czyli 801 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym dla telefonów komórkowych 502 1 ORLEN, czyli 502 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

12.2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Infolinia zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika Zarejestrowanego podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiającej weryfikację, ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika Zarejestrowanego. Powyższe dotyczy wyłącznie Uczestników Zarejestrowanych. Weryfikacja Uczestników Niezarejestrowanych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o podany przez nich numer Głównej Karty VITAY.

12.3. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy VITAY oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert VITAY. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności.

12.4. Uczestnik Zarejestrowany może uzyskać dostęp do indywidualnego Konta Internetowego na Stronie Internetowej. Po uzyskaniu takiego dostępu (tj. założeniu konta na Stronie Internetowej) oraz po zalogowaniu do swojego Konta Internetowego, Uczestnik Zarejestrowany może za pośrednictwem Konta Indywidualnego korzystać z funkcji samoobsługowych dotyczących Programu VITAY, określonych w Regulaminach VITAY.

12.5. Zarejestrowani i zalogowani do Konta Internetowego Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Prezenty lub Kupony za pośrednictwem Konta Internetowego z zachowaniem postanowień Rozdziału 8 niniejszego Regulaminu.

12.6. Organizator udostępnia Aplikację Mobilną umożliwiającą m.in. korzystanie przez Uczestnika Zarejestrowanego z Wirtualnej Karty VITAY. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa odrębny regulamin.

12.7. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta Internetowego, Aplikacji Mobilnej lub systemów informatycznych obsługujących Program VITAY w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. ORLEN poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej oraz korespondencję elektroniczną.

13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

13.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, realizacji Rabatów lub Kuponów) mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na Stacjach Paliw, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej, a także poprzez Konto Internetowe oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.

13.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń itp.

13.3. W przypadku Uczestników Niezarejestrowanych, odzyskanie Punktów z Głównej Karty VITAY podlegającej reklamacji i zapisanie ich na nowej Głównej Karcie VITAY możliwe jest wyłącznie pod warunkiem przekazania danych umożliwiających ustalenie numeru karty reklamowanej i potwierdzenie przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

13.4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza Rozdziałów 10 i 14 Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez ORLEN w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia ORLEN.

14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Prezentów i Kuponów

14.1. ORLEN ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów i Kuponów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 dotyczące Prezentów mają odpowiednie zastosowanie do Kuponów. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.

14.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na stacjach paliw, a także za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez ORLEN, ORLEN niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.

14.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie ORLEN ustosunkuje się do żądania Uczestnika Zarejestrowanego.

14.4. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Prezent, chyba że ORLEN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego wymieni Prezent wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Prezent był już wymieniony lub naprawiany przez ORLEN albo ORLEN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady.

14.5. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez ORLEN usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ORLEN. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika Zarejestrowanego inny sposób zaspokojenia.

14.6. Obniżona liczba Punktów wymienionych na Prezent powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prezentu z wadą pozostaje do wartości Prezentu bez wady.

14.7. Jeżeli wada dotyczy Prezentu z dopłatą pieniężną, Uczestnikowi Zarejestrowanemu obok żądania obniżenia liczby Punktów wymienionych na Prezent przysługuje również prawo do żądania odpowiedniego obniżenia dopłaty pieniężnej. Postanowienia określające zasady obniżenia Punktów stosuje się do obniżenia dopłaty pieniężnej.

14.8. Uczestnik Zarejestrowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14.9. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. ORLEN jest obowiązany wymienić Prezent wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego. ORLEN może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika Zarejestrowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Prezentu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

14.10. Uczestnik Zarejestrowany, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt ORLEN dostarczyć Prezent wadliwy na Stację Paliw. Jeżeli ze względu na rodzaj Prezentu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Prezentu na Stację Paliw byłoby nadmiernie utrudnione, Uczestnik Zarejestrowany obowiązany jest udostępnić Prezent ORLEN w miejscu, w którym Prezent się znajduje.

14.11. Jeżeli Prezent wadliwy został zamontowany, Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez ORLEN Uczestnik Zarejestrowany jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo ORLEN. ORLEN może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wartość Prezentu. Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających wartość Prezentu albo może żądać od ORLEN zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości wartości Prezentu.

14.12. ORLEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Prezentu Uczestnikowi Zarejestrowanemu.

14.13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Prezentu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 14.12 powyżej.

14.14. W terminach określonych w punkcie 14.13 Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent z powodu wady Prezentu. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany żądał wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Prezentu lub usunięcia wady.

14.15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli ORLEN wadę podstępnie zataił.

14.16. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany zażądał wymiany Prezentu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów, określając liczbę, o którą ma być obniżona, a ORLEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14.17. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

15. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.

15.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu VITAY i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;

d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;

e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów VITAY wraz z odpowiednim ogłoszeniem na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów VITAY, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty udostępnienia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy VITAY obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie VITAY np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3. Jeżeli zmiany w Regulaminach VITAY będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert VITAY, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach VITAY nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.

15.2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach VITAY, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu VITAY zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie VITAY.

15.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie VITAY w każdym czasie, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór ORLEN udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie ORLEN (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu VITAY, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana, a Konto Internetowe usunięte (jeżeli Uczestnik Zarejestrowany przystąpił do Programu VITAY w trybie Wirtualnej Karty VITAY jest ona również usuwana). ORLEN usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń. ORLEN wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

15.4. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, ORLEN uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart VITAY oraz obowiązek zwrotu do ORLEN Kart VITAY, z zastrzeżeniem Wirtualnej Karty VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu VITAY, na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu w rozumieniu niniejszego Punktu jest naruszenie pkt: 3.1, 5.3, a także potwierdzone okoliczności, o których mowa w pkt 7.15 Regulaminu.

15.5. ORLEN może zakończyć Program VITAY z następujących ważnych przyczyn:

a) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego;

b) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom ORLEN uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci; z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu VITAY:

i. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu Programu VITAY, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;

ii. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu Programu VITAY, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach określonych w Katalogu obowiązującym tym okresie zgodnie z Regulaminem;

iii. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;

iv. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach i w terminach określonych w materiałach informacyjnych (o których mowa w pkt 9.3 lit. b) Regulaminu) oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt ii) powyżej, Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez ORLEN.

15.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

15.7. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Programu VITAY.

 

Regulamin Karty Klubu Super VITAY („Regulamin KKSV”)

 

1. Definicje

O ile w niniejszym Regulaminie KKSV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKSV wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu VITAY.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie KKSV otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.1. Program VITAY - program lojalnościowy prowadzony przez ORLEN, którego zasady określa Regulamin Programu VITAY.

1.2. Regulamin Programu VITAY – regulamin określający zasady Programu VITAY, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu VITAY. Regulamin Programu VITAY dostępny jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

1.3. Karta fizyczna Klubu Super VITAY (lub Karta fizyczna KSV lub „Fizyczna Karta Główna KSV”) - jest to fizyczna główna Karta Specjalna, wydawana Uczestnikom Zarejestrowanym Programu VITAY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie KKSV, którzy posiadają Główną Kartę VITAY po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKSV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKSV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKSV (w szczególności Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem KKSV oraz innymi Regulaminami VITAY.

1.4. Wirtualna Karta Klubu Super VITAY (lub Wirtualna Karta KSV) – jest to Karta KSV przeznaczona dla Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie KKSV, którzy posiadają Wirtualną Kartę VITAY po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKSV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKSV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKSV zgodnie z niniejszym Regulaminem KKSV oraz innymi Regulaminami VITAY.

1.5. Karta Klubu Super VITAY (lub Karta KSV) – Karta fizyczna Klubu Super VITAY oraz Wirtualna Karta Klubu Super VITAY.

1.6. Karty Dodatkowe Klubu Super VITAY (lub „Karty Dodatkowe KSV”) – są to Karty Specjalne wydawane do dyspozycji Posiadaczowi KKSV, służące wyłącznie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe Karty KSV. Karty Dodatkowe KSV nie dają możliwości wymiany Punktów na Korzyści KKSV.

1.7. Zastępcza Karta Klubu Super VITAY (lub „Zastępcza Karta KSV”) – tymczasowa Karta Specjalna (której funkcje może pełnić Karta Standardowa), wydawana Posiadaczowi KKSV na jego wniosek, w razie uszkodzenia lub utraty Karty fizycznej KSV, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Posiadacza KKSV w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKSV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKSV (w szczególności Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem KKSV oraz innymi Regulaminami VITAY. Zastępcza Karta KSV nie jest wydawana dla Wirtualnej Karty KSV.

1.8. Posiadacz KKSV – Uczestnik Zarejestrowany Programu VITAY, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie KKSV:

a) otrzymał i podpisał Kartę Fizyczną KSV lub,

b) uzyskał Wirtualną Kartę KSV zgodnie z pkt. 2.6 i 2.8 Regulaminu KKSV.

1.9. Formularz Zgłoszeniowy KKSV – formularz, za pomocą którego Uczestnik Zarejestrowany zgłasza wolę otrzymania:

a) Karty Fizycznej KSV – w przypadku posiadacza Głównej Karty VITAY albo

b) Wirtualnej Karty KSV – w przypadku posiadacza Wirtualnej Karty VITAY.

1.10. Korzyści KKSV – wszelkie świadczenia dostępne dla Posiadaczy KKSV na mocy niniejszego Regulaminu KKSV lub innych Regulaminów VITAY, w tym Prezenty, Kupony i Rabaty.

2. Wydawanie Karty KSV

2.1. Posiadaczami KKSV mogą stać się wyłącznie osoby będące Uczestnikami Zarejestrowanymi Programu VITAY.

2.2. Warunkiem uzyskania Karty KSV jest:

a) uczestnictwo w Programie VITAY od co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych jako Uczestnik Zarejestrowany posiadający Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY;

b) zgromadzenie w trakcie ostatnich 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych udziału w Programie VITAY poprzedzających miesiąc, w którym dokonywane jest badanie spełnienia tego warunku, na własnym Saldzie Punktowym VITAY, co najmniej 9000 Punktów za zakupy towarów lub usług na Stacjach Paliw na zasadach Regulaminu Programu VITAY. W celu uniknięcia wątpliwości, przy weryfikacji niniejszego warunku nie są uwzględniane Punkty uzyskane za udział w innych niż sprzedaż premiowa, akcjach na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Możliwość otrzymania Karty KSV jest jednak wyłączona, jeśli Uczestnik nie dokonał ani jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie ostatnich trzech kolejnych miesięcy spośród 6 miesięcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

c) prawidłowe wypełnienie i złożenie na Stacji Paliw lub poprzez Stronę Internetową Formularza Zgłoszeniowego KKSV. Formularz Zgłoszeniowy KKSV powinien zawierać dane niezbędne do rejestracji Karty KSV: nr Karty Standardowej (tj. Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY), imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika Zarejestrowanego (ostatnie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Formularz Zgłoszeniowy KKSV składany jest na Stacji Paliw), a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, tj. adres email, nr telefonu, płeć;

d) nieposiadanie przez Uczestnika Karty Specjalnej, w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY.

2.3. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, ORLEN będzie weryfikował liczbę Punktów VITAY uzyskanych przez Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dokonywane jest badanie spełnienia tego warunku. ORLEN poinformuje Uczestników Zarejestrowanych spełniających warunki określone w pkt 2.2. lit b) i d) powyżej o możliwości uzyskania Karty KSV przy okazji dokonywania przez takiego Uczestnika transakcji na Stacji Paliw z użyciem Karty Standardowej oraz na Stronie Internetowej po zalogowaniu się przez takiego Uczestnika z użyciem Karty Standardowej.

2.4. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu KKSV, ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia odrębnego sposobu przyznania Karty KSV na zasadach określonych w innych Regulaminach VITAY. W takim przypadku zakres zastosowania Regulaminu KKSV określać będą właściwe Regulaminy VITAY.

2.5. ORLEN zaprzestanie aktywnego informowania Uczestnika o możliwości otrzymania Karty KSV pomimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 lit. b) niniejszego Regulaminu KKSV, w przypadku Uczestnika, który nie skorzystał uprzednio co najmniej 3 razy z propozycji uzyskania Karty KSV. Niezależnie od powyższego, Uczestnik Zarejestrowany może w każdym czasie uzyskać od ORLEN informacje na temat Karty KSV oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 niniejszego Regulaminu KKSV.

2.6. Kartę KSV otrzyma Uczestnik Zarejestrowany spełniający warunki określone w pkt 2.2. lit. a), b), d) Regulaminu KKSV, jeżeli po uzyskaniu informacji, że spełnił te warunki lub po zaoferowaniu mu Karty KSV na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach VITAY, spełni warunek, o którym mowa w pkt 2.2. lit. c) Regulaminu KKSV.

2.7. Karta fizyczna KSV zostanie wysłana Uczestnikowi Zarejestrowanemu razem z dwiema Kartami Dodatkowymi KSV, pod wskazany przez niego adres drogą pocztową w terminie 3 miesięcy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego KKSV.

2.8. Wirtualna Karta KSV zostanie przypisana Uczestnikowi Zarejestrowanemu w okresie do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego KKSV. W przypadku chęci uzyskania Kart Dodatkowych przez Uczestnika posiadającego Wirtualną Kartę KSV, winien on zamówić je poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Karty KSV.

2.9. W przypadku zmian danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym KKSV, Posiadacz KKSV powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN, np. na Stacji Paliw, poprzez Konto Internetowe bądź ich sprostowania, w trybie przewidzianym w pkt. 4.7 Regulaminu Programu VITAY itp.

2.10. Saldo Punktowe Karty Standardowej, na podstawie której wydano Kartę KSV, zostanie przeniesione na Kartę KSV:

a) w przypadku Karty fizycznej KSV – z chwilą pierwszego użycia Karty fizycznej KSV na stacji ORLEN, lub

b) w przypadku Wirtualnej Karty VITAY – z chwilą przypisania Wirtualnej Karty KSV zgodnie z pkt. 2.8 powyżej.

2.11. Wskazuje się, iż Saldo Punktowe przeniesione z Karty Standardowej nie jest zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści KKSV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych, a przeniesione Punkty mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Nagród i Rabatów niestanowiących Korzyści KKSV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych.

2.12. Karta KSV jest kartą imienną. Niepodpisana Karta fizyczna KSV jest nieważna. Rygor nieważności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Wirtualnej Karty KSV. Z chwilą przeniesienia Salda Punktowego zgodnie z pkt. 2.10 powyżej, Karta Standardowa Uczestnika (Główna VITAY lub Karta Wirtualna VITAY) wraz z przypisanymi do niej Kartami Dodatkowymi, zostają dezaktywowane i nie mogą być używana do zbierania Punktów lub wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony lub Rabaty w ramach Programu VITAY.

2.13. Karty Dodatkowe KSV są kartami na okaziciela i uprawniają jedynie do gromadzenia Punktów za zakupy towarów lub usług na zasadach Regulaminu Programu VITAY lub za udział w innych akcjach na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Punkty uzyskane z użyciem Kart Dodatkowych zwiększają Saldo Punktowe Karty KSV.

2.14. Karta KSV, Wirtualna Karta KSV oraz Karty Dodatkowe KSV są ważne przez 3 lata od daty ich aktywowania.

2.15. Po upływie 33 miesięcy od daty aktywowania Karty KSV, ORLEN zweryfikuje liczbę Punktów VITAY zebranych na Karcie KSV. W przypadku stwierdzenia, że liczba Punktów zebranych przez Posiadacza KKSV na Karcie KSV przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających badanie, równa jest co najmniej liczbie Punktów wskazanej w pkt 2.2 lit. b) niniejszego Regulaminu KKSV, ORLEN dostarczy Posiadaczowi KKSV nową Kartę fizyczną KSV do której zastosowanie znajduje punkt 2.10 Regulaminu (a Saldo Punktowe zostanie przepisane) lub przedłuży ważność dotychczasowej Karty fizycznej KSV lub Karty Wirtualnej KSV na kolejny 3-letni okres licząc od upływu daty ważności wskazanej w pkt 2.14 powyżej. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt 9.2 niniejszego Regulaminu KKSV, Posiadacz KKSV ma prawo złożyć oświadczenie o nieprzedłużaniu ważności Karty KSV do chwili upływu terminu ważności tej Karty KSV. W razie niespełnienia przez Posiadacza warunków wskazanych w pkt 2.2. lit. b) niniejszego Regulaminu KKSV, nowa Karta fizyczna KSV nie zostanie wydana, ani nie zostanie przedłużona ważność dotychczasowej Karty fizycznej KSV lub Karty Wirtualnej KSV, o czym Posiadacz KKSV zostanie poinformowany najpóźniej na 2 miesiące przed upływem ważności danej Karty KSV. Posiadacz KKSV może uzyskać informację o możliwości przedłużenia ważności lub wydania nowej Karty KSV na kolejny 3 letni okres w ORLEN, w szczególności na Infolinii.

2.16. W sytuacji braku dostarczenia przez ORLEN Posiadaczowi KKSV nowej Karty fizycznej KSV lub przedłużenia ważności dotychczasowej Karty fizycznej KSV lub Karty Wirtualnej KSV lub złożenia przez Posiadacza KKSV oświadczenia o nieprzedłużenie ważności Karty KSV, zgodnie z pkt. 2.15 powyżej, Karta KSV traci status aktywny, za co rozumieć należy automatyczne przekształcenie tejże karty w Kartę Standardową Uczestnika (Główna VITAY lub Karta Wirtualna VITAY) oraz dopisanie do niej Kart Dodatkowych. Oznacza to, że Karta fizyczna KSV lub Wirtualna Karta KSV, która utraciła status aktywny (oraz przypisane im Karty Dodatkowe) może być w dalszym ciągu używana przez Uczestnika Programu VITAY do zbierania Punktów i wymiany przedmiotowych na Prezenty lub Kupony lub Rabaty w rozumieniu Regulaminu VITAY, bez uprawnienia do korzystania z Korzyści KKSV.

3. Punkty Premiowe

3.1. Posiadacz KKSV, który zebrał na Kartę KSV oraz Karty Dodatkowe KSV łącznie w danym miesiącu kalendarzowym:

a) powyżej 2000 Punktów, ale nie więcej niż 5000 Punktów – otrzymuje dodatkowo 500 Premiowych Punktów VITAY,

b) powyżej 5000 Punktów ale nie więcej niż 10000 Punktów – otrzymuje dodatkowo 1500 Premiowych Punktów VITAY,

c) powyżej 10000 Punktów – otrzymuje dodatkowo 5000 Premiowych Punktów VITAY, (dalej odpowiednio „Punkty Premiowe“).

3.2. Punkty Premiowe nie sumują się w miarę przekraczania kolejnych progów określonych w pkt 3.1 (tzn. przekroczenie progu ustala się raz dla danego miesiąca, po jego zakończeniu, przyznając jednorazowo liczbę Punktów Premiowych właściwą, zgodnie z pkt 3.1 powyżej, dla sumy wszystkich Punktów zebranych na Kartę KSV w danym miesiącu kalendarzowym).

3.3. Podstawą dla naliczania Punktów Premiowych są Punkty uzyskane wyłącznie za zakupy towarów lub usług na Stacjach Paliw z użyciem Karty KSV oraz Kart Dodatkowych KSV. W celu uniknięcia wątpliwości, podstawą dla naliczania Punktów Premiowych nie są Punkty uzyskane za udział w innych, niż sprzedaż premiowa, akcjach na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.

3.4. Punkty Premiowe będę dopisywane do Salda Punktowego Karty KSV w terminie do 14 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, w którym spełnione zostały warunki wskazane w pkt 3.1 powyżej.

3.5. Punkty Premiowe uzyskane zgodnie z pkt 3.1. nie będą zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści KKSV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych, ani nie są uwzględniane na potrzeby badania spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 2.1 lit. b), 2.15 ani w pkt 3.1 Regulaminu KKSV.

4. Używanie Karty KSV

4.1. Posiadacz KKSV jest uprawniony do gromadzenia Punktów w Programie VITAY, do wymiany Punktów na Prezenty i Kupony oraz uzyskiwania Rabatów, przy użyciu Karty KSV, Kart Dodatkowych KSV i Zastępczej Karty KSV na zasadach określonych w Regulaminach VITAY, chyba że Regulamin KKSV przewiduje co innego.

4.2. Wyłącznie Karta KSV upoważnia Posiadacza KKSV do uzyskiwania innych Korzyści KKSV niż Punkty, w tym w szczególności do zamawiania Prezentów lub Kuponów i otrzymywania Rabatów w Placówkach Partnerów Programu VITAY wskazanych w Regulaminach VITAY.

4.3. Na Saldzie Punktowym Karty KSV rejestrowane są Punkty gromadzone w Programie VITAY na zasadach przewidzianych w Regulaminie Programu VITAY, w tym za zakupy zrealizowane z użyciem Kart Dodatkowych KSV.

4.4. Karta KSV może być używana wyłącznie przez Posiadacza KKSV. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę KSV jest uprawnionym do dysponowania tą Kartą Posiadaczem KKSV. ORLEN zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę KSV.

5. Karty KSV utracone lub uszkodzone

5.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty fizycznej KSV, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt ORLEN, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta fizyczna KSV, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty fizycznej KSV Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą fizyczną KSV) potwierdzającą utratę Karty fizycznej KSV i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stacji Paliw i Stronie Internetowej (ale nie jest to obowiązkowe). Nowa Karta fizyczna KSV zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą w terminie 30 dni od złożenia reklamacji, o której mowa powyżej. Nowa Karta fizyczna KSV w terminie do 30 dni będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub utraty Karty Dodatkowej KSV Uczestnik może zażądać zablokowania starej i wydania nowej Karty Dodatkowej KSV. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację np. poprzez Stronę Internetową, na Stacji Paliw lub telefonicznie w Infolinii.

5.2. W razie uszkodzenia lub utraty Karty fizycznej KSV, Uczestnik może uzyskać również Zastępczą Kartę KSV na potrzeby udziału w Programie VITAY do czasu otrzymania nowej Karty fizycznej KSV.

5.3. Wniosek o wydanie Zastępczej Karty KSV można złożyć jednocześnie z reklamacją, o której mowa w pkt 5.1 Regulaminu KKSV lub w dowolnym późniejszym momencie, do czasu dokonania przez Uczestnika pierwszej transakcji przy użyciu nowej Karty fizycznej KSV.

5.4. Punkty gromadzone przy użyciu Zastępczej Karty KSV zapisywane są na odrębnym Saldzie Punktowym Zastępczej Karty KSV i mogą być następnie przeniesione do głównego Salda Punktowego danego Uczestnika na jego wniosek. Wniosek o przeniesienie zastępczego Salda Punktowego do głównego Salda Punktowego Uczestnika można zgłosić ORLEN np. na Stacjach Paliw, w Infolinii lub na Stronie Internetowej podając dane niezbędne do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz jego Zastępczej Karty KSV, tj. np. imię, nazwisko Uczestnika oraz numer nowej Karty fizycznej KSV, numer Zastępczej Karty KSV.

5.5. Zastępcza Karta KSV traci ważność i zostanie zablokowana niezwłocznie po przeniesieniu Punktów z Salda Punktowego Zastępczej Karty KSV na główne Saldo Punktowe Uczestnika.

5.6. Posiadacz Wirtualnej Karty KSV, w przypadku chęci zablokowania dostępu do Konta Internetowego (np. w celu uniemożliwienia skorzystania z Wirtualnej Karty KSV przez osoby nieuprawnione, w szczególnie w związku ze zgubieniem, lub kradzieżą urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną z zarejestrowaną Wirtualną Kartą KSV lub innym przypadku), może dokonać tego poprzez zmianę hasła przy pomocy:

a) Infolinii, gdzie po weryfikacji tożsamości Posiadacza Wirtualnej Karty KSV wysłany zostanie email na adres zarejestrowany na Koncie Internetowym, wraz z opisem procedury zmiany hasła,

b) Strony Internetowej, po zalogowaniu Uczestnika na swoje Konto Internetowe.

6. Infolinia Programu VITAY

6.1. Informacje na temat Karty KSV można otrzymać telefonicznie pod numerem Infolinii Klubu Super VITAY: 801 1 SUPER, czyli 801 1 78737 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym z telefonów komórkowych 501 8 SUPER, czyli 501 8 78737, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

6.2. W celu zabezpieczenia interesów Posiadaczy KKSV operatorzy Infolinii mają prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu identyfikacji Posiadacza KKSV podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiających weryfikację Posiadacza KKSV, ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Posiadacza KKSV.

7. Stosowanie Regulaminu Programu VITAY

7.1. Niniejszy Regulamin KKSV reguluje prawa i obowiązki ORLEN oraz Posiadaczy KKSV.

7.2. W kwestiach uregulowanych niniejszym Regulaminem KKSV jego postanowienia mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu Programu VITAY.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem KKSV stosuje się postanowienia Regulaminu Programu VITAY.

8. Dane osobowe Posiadacza KKSV

8.1. Niniejszy Regulamin KKSV stanowi Regulamin klubu specjalnego, o którym mowa w pkt. 4.3 lit. b Regulaminu Programu VITAY.

8.2. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego będącego Posiadaczem KKSV przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY, a w szczególności Rozdziałem IV. tego Regulaminu („Dane osobowe Uczestnika”).

8.3. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego będącego Posiadaczem KKSV przetwarzane są ponadto zgodnie z niniejszym Regulaminem KKSV. Oznacza to, iż dane osobowe Posiadacza KKSV przetwarzane będą m.in. w celu weryfikacji spełnienia przez Posiadacza KKSV warunków, o których mowa w pkt. 2.15 i 3.1 Regulaminu, realizacji Korzyści KKSV, rozpatrywania reklamacji związanych z KSV.

9. Postanowienia końcowe

9.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu KKSV z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa wymagającej odpowiedniej zmiany Regulaminu KKSV lub innych Regulaminów VITAY – w zakresie wynikającym z takiej zmiany prawa;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu VITAY lub Klubu Super VITAY i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;

d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu VITAY lub Klubu Super VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;

e) możliwości zaoferowania Uczestnikom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu KKSV, lub innych Regulaminów VITAY, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy VITAY obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie VITAY. Jeżeli zmiany w Regulaminach VITAY będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert VITAY, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach VITAY nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.

9.2. Posiadacz KKSV może zrezygnować ze swojej Karty KSV w każdym czasie, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie. W przypadku rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzednim odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 2.16 Regulaminu KKSV. Rezygnacja z Karty KSV nie oznacza automatycznie rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY, chyba że co innego wynika z oświadczenia Posiadacza KKSV.

9.3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie VITAY jest jednoznaczna z rezygnacją z Karty KSV. W takim przypadku osoba rezygnująca z uczestnictwa w Programie VITAY zobowiązana jest do zwrotu ORLEN Karty fizycznej KSV lub Kart Dodatkowych, o ile takie zostały wydane. Punkty zgromadzone przez Posiadacza KKSV i niewykorzystane do czasu rezygnacji zostaną anulowane, chyba, że posiadacz KKSV zawnioskuje o ich przeniesienie do Salda Punktowego innej Karty Głównej VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY.

9.4. Wykluczenie Posiadacza KKSV z Programu VITAY w sytuacjach przewidzianych Regulaminami VITAY, skutkuje wyłączeniem możliwości korzystania z Karty KSV. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem wykluczenia z Programu VITAY na odpowiednie Korzyści KKSV oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów.

9.5. ORLEN może zakończyć działanie Klubu Super VITAY, opisanego w niniejszym Regulaminie KKSV, z następujących ważnych przyczyn:

a) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego;

b) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom ORLEN uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci; z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Klubu Super VITAY:

i. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu działania Klubu Super VITAY, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKSV w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;

ii. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu działania Klubu Super VITAY, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKSV w Katalogu obowiązującym w tym okresie zgodnie z Regulaminem;

iii. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKSV w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;

iv. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKSV i w terminach określonych w materiałach informacyjnych oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt ii) powyżej, Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez ORLEN.

9.6. W przypadku zakończenia Programu VITAY z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie Programu VITAY, na zasadach tam określonych, tracą moc również postanowienia niniejszego Regulaminu KKSV.

9.7. Regulamin KKSV dostępny jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

9.8. Niniejszy Regulamin KKSV obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 Regulamin Karty Klubu VERVA („Regulamin KKV”)


1. Definicje

O ile w niniejszym Regulaminie KKV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKV wielką literą mają, znaczenie nadane im w Regulaminie Programu VITAY.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie KKV otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.1. Program VITAY – program lojalnościowy prowadzony przez ORLEN, którego zasady określa Regulamin Programu VITAY.

1.2. Regulamin Programu VITAY – regulamin określający zasady Programu VITAY, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Programu VITAY. Regulamin Programu VITAY dostępny jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

1.3. Karta fizyczna Klubu VERVA (lub „Karta fizyczna KV” lub „Fizyczna Główna Karta KV”) – jest to fizyczna główna Karta Specjalna, wydawana Uczestnikom Zarejestrowanym Programu VITAY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie KKV, którzy posiadają Główną Kartę VITAY po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKV (w szczególności Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem KKV oraz innymi Regulaminami VITAY.

1.4. Wirtualna Karta Klubu VERVA (lub Wirtualna Karta KV) – jest to Karta KV przeznaczona dla Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie KKV, którzy posiadają Wirtualną Kartę VITAY po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKV zgodnie z niniejszym Regulaminem KKV oraz innymi Regulaminami VITAY.

1.5. Karta Klubu VERVA (lub Karta KV) – Karta fizyczna Klubu VERVA oraz Wirtualna Karta Klubu VERVA.

1.6. Karty Dodatkowe Klubu VERVA (lub „Karty Dodatkowe KV”) – są to Karty Specjalne, wydawane do dyspozycji Posiadaczowi KKV, służące wyłącznie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe Karty KV. Karty Dodatkowe KV nie dają możliwości wymiany Punktów na Korzyści KKV.

1.7. Zastępcza Karta Klubu VERVA (lub „Zastępcza Karta KV”) – tymczasowa Karta Specjalna (której funkcje może pełnić Karta Standardowa), wydawana Posiadaczowi KKV na jego wniosek, w razie uszkodzenia lub utraty Fizycznej Karty KV, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego KKV, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Posiadacza KKV w Programie VITAY, a także do identyfikacji Posiadacza KKV oraz uprawniająca do korzystania z Korzyści KKV (w szczególności Prezentów, Rabatów, Kuponów) zgodnie z niniejszym Regulaminem KKV oraz innymi Regulaminami VITAY. Zastępcza Karta KV nie jest wydawana dla Wirtualnej Karty KV.

1.8. Posiadacz KKV – Uczestnik Zarejestrowany Programu VITAY, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie KKV:

a) otrzymał i podpisał Kartę Fizyczną KV lub,

b) uzyskał Wirtualną Kartę KV zgodnie z pkt. 2.6 i 2.8 Regulaminu KKV.

1.9. Formularz Zgłoszeniowy KKV – formularz, za pomocą którego Uczestnik Zarejestrowany zgłasza wolę otrzymania:

a) Karty Fizycznej KV – w przypadku posiadacza Głównej Karty VITAY albo

b) Wirtualnej Karty KV – w przypadku posiadacza Wirtualnej Karty VITAY.

1.10. Korzyści KKV – wszelkie świadczenia dostępne dla Posiadaczy KKV na mocy niniejszego Regulaminu KKV lub innych Regulaminów VITAY, w tym Prezenty, Kupony i Rabaty.

2. Wydawanie Karty KV

2.1. Posiadaczami KKV mogą stać się wyłącznie osoby będące Uczestnikami Zarejestrowanymi Programu VITAY.

2.2. Warunkiem uzyskania Karty KV jest:

a) uczestnictwo w Programie VITAY od co najmniej 3 pełnych miesięcy kalendarzowych jako Uczestnik Zarejestrowany posiadający Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY;

b) zakup co najmniej 30 litrów paliw VERVA z użyciem własnej Karty Standardowej, w każdym z ostatnich 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dokonywane jest badanie spełnienia tego warunku;

c) prawidłowe wypełnienie i złożenie na Stacji Paliw lub poprzez Stronę Internetową Formularza Zgłoszeniowego KKV. Formularz Zgłoszeniowy KKV powinien zawierać dane niezbędne do rejestracji Karty KV: nr Karty Standardowej (tj. Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY), imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika Zarejestrowanego (ostatnie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Formularz Zgłoszeniowy KKV składany jest na Stacji Paliw), a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, tj. płeć, adres email, nr telefonu.

d) nieposiadanie przez Uczestnika Karty Specjalnej, w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY.

2.3. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego ORLEN będzie weryfikował liczbę litrów paliwa zakupionego przez Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dokonywane jest badanie spełnienia tego warunku. ORLEN poinformuje Uczestników Zarejestrowanych spełniających warunki określone w pkt 2.2. lit. b) i d) Regulaminu KKV o możliwości uzyskania Karty KV przy okazji dokonywania przez takiego Uczestnika transakcji na Stacji Paliw z użyciem Karty Standardowej oraz na Stronie Internetowej po zalogowaniu się przez takiego Uczestnika do swojego Konta Internetowego z użyciem Karty Standardowej.

2.4. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu KKV, ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia odrębnego sposobu przyznania Karty KV na zasadach określonych w innych Regulaminach VITAY. W takim przypadku zakres zastosowania Regulaminu KKV określać będą właściwe Regulaminy VITAY.

2.5. ORLEN zaprzestanie aktywnego informowania Uczestnika o możliwości otrzymania Karty KV, pomimo spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2. lit. b) niniejszego Regulaminu KKV, w przypadku Uczestnika, który nie skorzystał uprzednio co najmniej 3 razy z propozycji uzyskania Karty KV. Niezależnie od powyższego, Uczestnik Zarejestrowany może w każdym czasie uzyskać od ORLEN informacje na temat Karty KV oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 niniejszego Regulaminu KKV.

2.6. Kartę KV otrzyma Uczestnik Zarejestrowany spełniający warunki określone w pkt 2.2. lit. a), b) i d) Regulaminu KKV, jeżeli po uzyskaniu informacji, że spełnił te warunki lub po zaoferowaniu mu Karty KV na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach VITAY, spełni warunek, o którym mowa w pkt 2.2. lit. c) Regulaminu KKV.

2.7. Karta fizyczna KV zostanie wysłana Uczestnikowi Zarejestrowanemu razem z dwiema Kartami Dodatkowymi KV, pod wskazany przez niego adres drogą pocztową, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego KKV.

2.8. Wirtualna Karta KV zostanie przypisana Uczestnikowi Zarejestrowanemu w okresie do 3 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego KKV. W przypadku chęci uzyskania Kart Dodatkowych przez Uczestnika posiadającego Wirtualną Kartę KV, winien on zamówić je poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Karty KV.

2.9. W przypadku zmian danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym KKV Posiadacz KKV powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN np. na Stacji Paliw, poprzez Konto Internetowe bądź ich sprostowania, w trybie przewidzianym w pkt. 4.7 Regulaminu Programu VITAY itp.

2.10. Saldo Punktowe Karty Standardowej, na podstawie której wydano Kartę KV, zostanie przeniesione na Kartę KV:

a) w przypadku Karty fizycznej KV – z chwilą pierwszego użycia Karty fizycznej KV na stacji ORLEN, lub

b) w przypadku Wirtualnej Karty VITAY – z chwilą przypisania Wirtualnej Karty KV zgodnie z pkt. 2.8 powyżej

2.11. Wskazuje się, iż Saldo Punktowe przeniesione z Karty Standardowej nie jest zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści KKV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych, a przeniesione Punkty mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Nagród i Rabatów niestanowiących Korzyści KKV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych.

2.12. Karta KV jest kartą imienną. Niepodpisana Karta fizyczna KV jest nieważna. Rygor nieważności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Wirtualnej Karty KV. Z chwilą przeniesienia Salda Punktowego zgodnie z pkt. 2.10 powyżej, Karta Standardowa Uczestnika (Główna VITAY lub Karta Wirtualna VITAY) wraz z przypisanymi do niej Kartami Dodatkowymi, zostają dezaktywowane i nie mogą być używana do zbierania Punktów lub wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony lub Rabaty w ramach Programu VITAY.

2.13. Karty Dodatkowe KV są kartami na okaziciela i uprawniają jedynie do gromadzenia Punktów za zakupy towarów lub usług na zasadach Regulaminu Programu VITAY lub za udział w innych akcjach na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Punkty uzyskane z użyciem Kart Dodatkowych zwiększają Saldo Punktowe Karty KV.

2.14. Karta KV, Wirtualna Karta KV i Karty Dodatkowe KV są ważne przez 3 lata od daty ich aktywowania.

2.15. Po upływie 33 miesięcy od daty aktywowania Karty KV, ORLEN zweryfikuje spełnienie warunków wskazanych w pkt 2.2. lit. b) niniejszego Regulaminu KKV i w przypadku ich spełnienia dostarczy Posiadaczowi nową Kartę fizyczną KV, do której zastosowanie znajduje punkt 2.10 Regulaminu (a Saldo Punktowe zostanie przepisane) lub przedłuży ważność dotychczasowej Karty fizycznej KV lub Karty Wirtualnej KV na kolejny 3-letni okres licząc od upływu daty ważności wskazanej w pkt 2.14 powyżej. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt 9.2 niniejszego Regulaminu KKV, Posiadacz KKV ma prawo złożyć oświadczenie o nieprzedłużaniu ważności Karty KV do chwili upływu terminu ważności tej Karty KV. W razie niespełnienia przez Posiadacza warunków wskazanych w pkt 2.2. lit. b) niniejszego Regulaminu KKV, nowa Karta fizyczna KV nie zostanie wydana, ani nie zostanie przedłużona ważność dotychczasowej Karty fizycznej KV lub Karty Wirtualnej KV, o czym Posiadacz KKV zostanie poinformowany najpóźniej na 2 miesiące przed upływem ważności danej Karty KV. Posiadacz KKV może uzyskać informację o możliwości przedłużenia ważności lub wydania nowej Karty KV na kolejny 3 letni okres w ORLEN, w szczególności na Infolinii.

2.16. W sytuacji braku dostarczenia przez ORLEN Posiadaczowi KKV nowej Karty fizycznej KV lub przedłużenia ważności dotychczasowej Karty fizycznej KV lub Karty Wirtualnej KV lub złożenia przez Posiadacza KKV oświadczenia o nieprzedłużenie ważności Karty KV, zgodnie z pkt. 2.15 powyżej, Karta KV traci status aktywny, za co rozumieć należy automatyczne przekształcenie tejże karty w Kartę Standardową Uczestnika (Główna VITAY lub Karta Wirtualna VITAY) oraz dopisanie do niej Kart Dodatkowych. Oznacza to, że Karta fizyczna KV lub Wirtualna Karta KV, która utraciła status aktywny (oraz przypisane im Karty Dodatkowe) może być w dalszym ciągu używana przez Uczestnika Programu VITAY do zbierania Punktów i wymiany przedmiotowych na Prezenty lub Kupony lub Rabaty w rozumieniu Regulaminu VITAY, bez uprawnienia do korzystania z Korzyści KKV.

3. Punkty Premiowe

3.1. Posiadacz KKV, który w danym miesiącu kalendarzowym zakupi z użyciem Karty KV oraz Kart Dodatkowych KV łącznie co najmniej 100 litrów paliw VERVA otrzymuje dodatkowo 500 premiowych Punktów VITAY („Punkty Premiowe”). Punkty Premiowe przyznawane są z tytułu spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym, bez względu na wielokrotność 100 litrów zakupionego paliwa.

3.2. Punkty Premiowe będę dopisywane do Salda Punktowego Karty KV w terminie do 14 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, w którym spełnione zostały warunki wskazane w pkt 3.1 powyżej.

3.3. Punkty Premiowe uzyskane zgodnie z pkt 3.1. nie będą zaliczane do punktacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania Korzyści KKV zastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych. Punkty te mogą być wykorzystane jedynie w celu odebrania Prezentów, Rabatów lub Kuponów niezastrzeżonych w Regulaminach VITAY jako dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych i na zasadach przewidzianych dla posiadaczy Kart Standardowych.

4. Używanie Karty KV

4.1. Posiadacz KKV jest uprawniony do gromadzenia Punktów w Programie VITAY, do wymiany Punktów na Prezenty i Kupony oraz uzyskiwania Rabatów, przy użyciu Karty KV, Kart Dodatkowych KV i Zastępczej Karty KV na zasadach określonych w Regulaminach VITAY, chyba że Regulamin KKV przewiduje co innego.

4.2. Wyłącznie Karta KV upoważnia Posiadacza KKV do uzyskiwania innych Korzyści KKV niż Punkty, w tym w szczególności do zamawiania Prezentów lub Kuponów i otrzymywania Rabatów w Placówkach Partnerów Programu VITAY, o których mowa w Regulaminach VITAY.

4.3. Na Saldzie Punktowym Karty KV rejestrowane są Punkty gromadzone w Programie VITAY na zasadach przewidzianych w Regulaminie Programu VITAY, w tym za zakupy zrealizowane z użyciem Kart Dodatkowych KV.

4.4. Karta KV może być używana wyłącznie przez Posiadacza KKV, któremu wydano tę Kartę i którego imię i nazwisko widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę KV jest uprawnionym do dysponowania tą Kartą Posiadaczem KKV. ORLEN zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę KV.

5. Karty KV utracone lub uszkodzone

5.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty fizycznej KV, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt ORLEN, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta fizyczna KV, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty fizycznej KV Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą fizyczną KV) potwierdzającą utratę Karty fizycznej KV i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stacji Paliw i Stronie Internetowej (ale nie jest to obowiązkowe). Nowa Karta fizyczna KV zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą w terminie 30 dni od złożenia reklamacji, o której mowa powyżej. Nowa Karta fizyczna KV w terminie do 30 dni będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub utraty Karty Dodatkowej KV Uczestnik może zażądać zablokowania starej i wydania nowej Karty Dodatkowej KV. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację np. poprzez Stronę Internetową, na Stacji Paliw lub telefonicznie w Infolinii.

5.2. W razie uszkodzenia lub utraty Karty fizycznej KV, Uczestnik może uzyskać również Zastępczą Kartę KV na potrzeby udziału w Programie VITAY do czasu otrzymania nowej Karty fizycznej KV.

5.3. Wniosek o wydanie Zastępczej Karty KV można złożyć jednocześnie z reklamacją, o której mowa w pkt 5.1 Regulaminu KKV lub w dowolnym późniejszym momencie, do czasu dokonania przez Uczestnika pierwszej transakcji przy użyciu nowej Karty fizycznej KV.

5.4. Punkty gromadzone przy użyciu Zastępczej Karty KV zapisywane są na odrębnym Saldzie Punktowym Zastępczej Karty KV i mogą być następnie przeniesione do głównego Salda Punktowego danego Uczestnika na jego wniosek. Wniosek o przeniesienie zastępczego Salda Punktowego do głównego Salda Punktowego Uczestnika można zgłosić ORLEN np. na Stacjach Paliw, w Infolinii lub na Stronie Internetowej podając dane niezbędne do weryfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz jego Zastępczej Karty KV, tj. np. imię, nazwisko Uczestnika oraz numer nowej Karty fizycznej KV, numer Zastępczej Karty KV.

5.5. Zastępcza Karta KV traci ważność i zostanie zablokowana niezwłocznie po przeniesieniu Punktów z Salda Punktowego Zastępczej Karty KV na główne Saldo Punktowe Uczestnika.

5.6. Posiadacz Wirtualnej Karty KV, w przypadku chęci zablokowania dostępu do Konta Internetowego (np. w celu uniemożliwienia skorzystania z Wirtualnej Karty KV przez osoby nieuprawnione, w szczególnie w związku ze zgubieniem, lub kradzieżą urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją Mobilną z zarejestrowaną Wirtualną Kartą KV lub innym przypadku), może dokonać tego poprzez zmianę hasła przy pomocy:

a) Infolinii, gdzie po weryfikacji tożsamości Posiadacza Wirtualnej Karty KV wysłany zostanie email na adres zarejestrowany na Koncie Internetowym, wraz z opisem procedury zmiany hasła,

b) Strony Internetowej, po zalogowaniu Uczestnika na swoje Konto Internetowe.

6. Infolinia Programu VITAY

6.1. Informacje na temat Karty KV można otrzymać telefonicznie pod numerem Infolinii 801 1 ORLEN, czyli 801 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym z telefonów komórkowych 502 1 ORLEN, czyli 502 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

6.2. W celu zabezpieczenia interesów Posiadaczy KKV operatorzy Infolinii mają prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Posiadacza KKV podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiających weryfikację Posiadacza KKV, ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Posiadacza KKV.

7. Stosowanie Regulaminu Programu VITAY

7.1. Niniejszy Regulamin KKV reguluje prawa i obowiązki ORLEN oraz Posiadaczy KKV.

7.2. W kwestiach uregulowanych niniejszym Regulaminem KKV jego postanowienia mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu Programu VITAY.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych odrębnie niniejszym Regulaminem KKV stosuje się postanowienia Regulaminu Programu VITAY.

8. Dane osobowe Posiadacza KKV

8.1. Niniejszy Regulamin KKV stanowi Regulamin klubu specjalnego, o którym mowa w pkt. 4.3. lit. b Regulaminu Programu VITAY.

8.2. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego będącego Posiadaczem KKV przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY, a w szczególności Rozdziałem IV. Tego Regulaminu („Dane osobowe Uczestnika“).

8.3. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego będącego Posiadaczem KKV przetwarzane są ponadto zgodnie z niniejszym Regulaminem KKV. Oznacza to, iż dane osobowe Posiadacza KKV przetwarzane będą m.in. w celu weryfikacji spełnienia przez Posiadacza KKV warunków, o których mowa w 2.15 i 3.1. Regulaminu, realizacji Korzyści KKV, rozpatrywania reklamacji związanych z KKV.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu KKV z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa wymagającej odpowiedniej zmiany Regulaminu KKV lub innych Regulaminów VITAY – w zakresie wynikającym z takiej zmiany prawa;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu VITAY lub Klubu VERVA i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;

d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu VITAY lub Klubu VERVA – w zakresie do tego niezbędnym;

e) możliwości zaoferowania Uczestnikom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu KKV, lub innych Regulaminów VITAY, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy VITAY obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie VITAY. Jeżeli zmiany w Regulaminach VITAY będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert VITAY, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach VITAY nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.

9.2. Posiadacz KKV może zrezygnować ze swojej Karty KV w każdym czasie, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie. W przypadku rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzednim odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 2.16 Regulaminu KKV. Rezygnacja z Karty KV nie oznacza automatycznie rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY, chyba że co innego wynika z oświadczenia Posiadacza KKV.

9.3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie VITAY jest jednoznaczna z rezygnacją z Karty KV. W takim przypadku osoba rezygnująca z uczestnictwa w Programie VITAY zobowiązana jest do zwrotu ORLEN Karty fizycznej KV lub Kart Dodatkowych, o ile takie zostały wydane. Punkty zgromadzone przez Posiadacza KKV i niewykorzystane do czasu rezygnacji zostaną anulowane, chyba, że posiadacz KKV zawnioskuje o ich przeniesienie do Salda Punktowego innej Karty Głównej VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY.

9.4. Wykluczenie Posiadacza KKV z Programu VITAY w sytuacjach przewidzianych Regulaminami VITAY, skutkuje wyłączeniem możliwości korzystania z Karty KV. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem wykluczenia z Programu VITAY na odpowiednie Korzyści KKV oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów.

9.5. ORLEN może zakończyć działanie Klubu VERVA, opisanego w niniejszym Regulaminie KKV, z następujących ważnych przyczyn:

a) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego;

b) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom ORLEN uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci; z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Klubu VERVA:

i. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu działania Klubu VERVA, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKV w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;

ii. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu działania Klubu VERVA, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKV w Katalogu obowiązującym w tym okresie zgodnie z Regulaminem;

iii. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKV w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;

iv. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach przewidzianych dla Posiadaczy KKV i w terminach określonych w materiałach informacyjnych oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt ii) powyżej, Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez ORLEN.

9.6. W przypadku zakończenia Programu VITAY z ważnych przyczyn wskazanych w Regulaminie Programu VITAY, na zasadach tam określonych, tracą moc również postanowienia niniejszego Regulaminu KKV.

9.7. Regulamin KKV dostępny jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.

9.8. Niniejszy Regulamin KKV obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Program VITAY

e-mail: vitay@orlen.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy ( niepotrzebne skreślić):

a) wymiany Punktów VITAY bez dopłaty, na następujący Prezent/Kupon [1]:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) wymiany Punktów VITAY z dopłatą, na następujący Prezent/Kupon [2]:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Uczestnictwa w Programie VITAY / rejestracji na Stronie Internetowej [3].

Data odbioru Prezentu/Kuponu [4] / zawarcia umowy [5]: ________________________________

Imię i nazwisko Uczestnika Zarejestrowanego/osoby odstępującej od umowy:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Adres Uczestnika Zarejestrowanego/ osoby odstępującej od umowy:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data: __________________________

_______________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

1 2 3 4 5 - Niepotrzebne skreślić.


WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z PROGRAMU VITAY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY)

Adresat:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Program VITAY

e-mail: vitay@orlen.pl

Niniejszym (wskazać wybrane – np. stawiając znak „X“ w polu obok wybranej opcji ):

A. Rezygnacja z Programu ze skutkiem natychmiastowym

rezygnuję z uczestnictwa w Programie VITAY ze skutkiem natychmiastowym

UWAGA : W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

B. Rezygnacja z Programu ze skutkiem na wskazany dzień

rezygnuję z uczestnictwa w Programie ze skutkiem na dzień: ___________ (proszę wpisać datę)

UWAGA : W razie wyboru tej opcji, we wskazanym przez Uczestnika terminie anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do wskazanej powyżej przez Uczestnika daty, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

C. Inne

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

DANE OSOBY REZYGNUJĄCEJ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VITAY

Imię i nazwisko osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY:

_________________________________________________________________________

Nr Karty VITAY:

_________________________________________________________________________

Adres osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Data : ___________________

________________________

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
link link link

error
link

{2}